Raspodjela 125 000 KM zarađenih eksploatacijom šuma

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šumsko gazdinstvo Prijedor trebalo bi ove godine da za eksploataciju šuma na račune javnih prihoda opštine uplati 125 000 KM. Prema programu Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Prijedor ova sredstva će biti raspoređena nerazvijenim dijelovima prijedorske opštine sa kojih potiče posječeno drvo. Sa šumskim područjima se graniče naselja Lamovita, Bistrica, Veliko Palančište, Crna Dolina i Gornji Jelovac. Novac će biti utrošen za održavanje puteva, zaštitu izvorišta pitke vode, sprečavanje erozija od bujičnih vodotoka i odrona, te pošumljavanje erozivnih zemljišta. Predstavnici ovih prijedorskih naselja trebalo bi da do kraja ove godine opštini podnesu zahtjev sa planom utroška sredstava. Na osnovu Zakona o šumama, korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske dužan je da na račun javnih prihoda opštine ili grada plaća nadoknadu za korištenje ovog prirodnog blaga u visini od 10 procenata finansijskih sredstva ostvarenih prodajom drvnih sortimenata utvrđenih po cijenama u šumi na panju.

Share.