Zaključak o radnom vremenu ugostitelja

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Na osnovu člana 30. Zakona o ugostiteljstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 15/10), člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07), člana 46. Statuta opštine Prijedor („Sl. glasnik opštine Prijedor“, broj: 5/05 i 9/07 ) i člana 13. Odluke o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području opštine Prijedor
(„Sl. glasnik opštine Prijedor“, broj: 2/10), Načelnik Opštine Prijedor, donosi
ZAKLJUČAK
I U periodu od 25.12.2010. godine do 15.01.2011. godine, svi ugostiteljski objekti na području opštine Prijedor, mogu raditi duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području opštine Prijedor („Sl. glasnik opštine Prijedor“, broj: 2/10).
II Ugostiteljski objekti iz tačke I mogu raditi u neograničenom radnom vremenu, u dane:
– 31.12.2010. godine,
– 01.01.2011. godine,
– 06.01.2011. godine,
– 13.01.2011. godine i
– 14.01.2011. godine.
III U ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti mogu raditi 1 (jedan) sat duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području opštine Prijedor („Sl. glasnik opštine Prijedor“, broj: 2/10), i to:
Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:
od 07,00 do 24,00 časa, radnim danima,
od 07,00 do 01,00 čas, vikendom (petak i subota).
Disko-barovi, disko-klubovi (diskoteke), barovi i noćni barovi:
od 19,00 do 03,00 časa, radnim danima,
od 19,00 do 04,00 časa, vikendom (petak i subota).
IV Ugostiteljski objekti, smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, u navedenom periodu, mogu raditi:
od 07,00 do 23,00 časa, radnim danima i vikendom (petak i subota).
V Muzički sadržaji mogu se izvoditi samo kako je propisano Odlukom o određivanju radnog vremena i
izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području opštine Prijedor („Sl. glasnik
opštine Prijedor“, broj: 2/10).
VI Ovaj Zaključak donosi se zbog potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata za predstojeće republičke i vjerske praznike, kada se očekuju mnoga kulturna i druga dešavanja, dolazak većeg broja turista, te je potrebno obezbijediti bogatu i raznovrsnu ugostiteljsko-turističku ponudu.
VII Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku opštine Prijedor.
Broj: 02-32-3/10.
Datum: 22.12.2010. godine
NAČELNIK OPŠTINE
Marko Pavić

Share.