Vodka pussy party, Caffe bar Carpe diem, 22.09.2012.