Aktivnosti Odsjeka za planiranje, urbanizam i dokumentaciju

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREÐENJE          

Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju  

OBAVJEŠTENJE  

O AKTIVNOSTIMA ODSJEKA U 2009.GODINI  

U skladu sa Programom rada Skupštine opštine Prijedor, Skupština opštine je na svojim redovnim zasjedanjima u 2009.g. u oblasti građenja, planiranja i uređenja prostora donijela slijedeće Odluke: 

1.Odluka o Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2009. Sastavni dio ove Odluke je Program uređenja građevinskog zemljišta za 2009.godinu ( „Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 4/09). 

2.Odluka o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja gradskog građevinskog zemljišta („Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 4/09). 

3.Odluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine jednokratne rente („Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 4/09). 

4.Odluku o donošenju Regulacionog plana područja naselja „Urije“ – Jug („Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 4/09). 

5.Odluka o pristupanju izradi Izmjene i dopune Revizije Regulacionog plana naselja „Pećani“ – Sekcija 1 i dijela naselja Donja Puharska („Sl.glasnik opštine Prijedor“ br. 6/09). 

6.Odluku o Planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za regulaciju korita rijeke Miloševice („Sl.glasnik opštine Prijedor“ br. 6/09).

7.Odluku o Planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima  za izgradnju regionalnog vodovoda Donji Pervan – Petrov Gaj, dionica na teritoriji opštine Prijedor (Sl.glasnik opštine Prijedor br. 6/09). 

8.Odluku o planu parcelacije za izgradnju dijela Istočne obilaznice – I Faza od Magistralnog puta Prijedor – Sanski Most do ukrštanja sa lokalnim putem Prijedor – Busnovi   (Sl.glasnik opštine Prijedor br. 7/09). 

9.Odluku o Prostornom planu opštine Prijedor (Sl.glasnik opštine Prijedor br. 10/09). 

10.Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Prijedora (Sl.glasnik opštine Prijedor br. 11/09). 

11.Odluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana užeg urbanog područja naselja Omarska (Sl.glasnik opštine Prijedor br. 11/09).      

  

U Odjeljenju su u toku aktivnosti na završetku izrade značajnih dokumenata na kojima se radilo u protekle dvije godine na osnovu ranije donesenih odluka o pristupanji izradii to:  1.      Odluka o pristupanju izradi Studije saobraćaja urbanog područja Prijedora („Sl.glasnik opštine Prijedor“ br.4/08) – završene su aktivnosti na prikupljanju podataka za izradu analitičko-dokumentacione osnove i pripremljen je Nacrt Studije. Nakon ovog slijedi izrada konačnog prijedloga Studije i informisanje Skupštine opštine o provedenim aktivnostima na izradi ove Studije, njenim rezultatima i značaju.   

 

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana područja Mataruško polje, Mataruško polje II i  naselja  „Tukovi“ („Sl.glasnik opštine Prijedor“ br. 9/06) – ova Odluka, tj. priprema, izrada i donošenje Plana je zbog površine obuhvata i prirode područja obrade podijeljena u 5 segmenata (Sekcija). Plan koji pokriva područje Sekcije 1 je ranije završen i donesen („Sl.glasnik opštine Prijedor“ br. 13/07) a Planovi za preostale 4 sekcije, tj. Sekcija 2, Sekcija 3, Sekcija 4 i Sekcija 5 su završeni i u formi Prijedloga čekali su  završetak predhodnih aktivnosti na izradi Studije izvodljivosti o bavljenju poljoprivrednom djelatnošću u zonama uže i šire zaštite i pojasevima sanitarne zaštite. Konačna verzija ove Studije završena je u januaru mjesecu 2010.god. čime je ujedno završena i aktivnost  predviđena za 2009.g. a u skladu sa Operativnim planom implementacije Strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine opštine Prijedor za 2009.g. (Sl.glasnik opštine Prijedor br.3/09).  Završetkom ove Studije stiču se uslovi za nastavak aktivnosti na donošenju spomenutog planskog dokumenta od starene Skupštine opštine Prijedor a nakon upoređivanja rezultata Studije i planskog rješenja iz Prijedloga Plana za tretirano područje.   

 

Pored navedenih aktivnosti Ovo Odjeljenje je u toku 2009.god.u okviru  pilot projekta “Urbana integracija neformalnih naselja u Opštini Prijedor”, vodilo više različitih aktivnosti u organizaciji NALAS-A, GTZ-a, Saveza i opština gradova RS i opštine Prijedor sa ovim Odjeljenjem.

Krajem aprila mjeseca, tačnije 28. i 29.04.2009. godine održana je radionica na Mrakovici sa temom „Urbana integracija nelegalno izgrađenih naselja“. Za potrebe održavanja ove radionice u ovom Odsjeku pripremenjen je materijal na temu ranijih aktivnosti u ovom Odjeljenju vezano za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata na području opštine Prijedor i u naselju „Nova Orlovača“, koji je prezentovan na istoj. Takođe, u vezi sa izradom Socio-demografske i ekonomske analize za područje naselja „Nova Orlovača“ predstavnici Odjeljenja su uzeli učešća u pripremi a potom i prezentaciji rezultata  na izradi SWOT analize koju radi „Industroprojekt“ AD.

 

U organizaciji Odjeljenja održan je okrugli sto na temu „Spremnost i motivisanost za učešće u urbanističkom planiranju“ a u cilju provođenja aktivnosti sveobuhvatnog učešća građana, vladinih i nevladinih organizacija u proces urbanističkog planiranja. Za potrebe ove aktivnosti u Odjeljenju je popunjen i upitnik u funkciji pripreme uključenja građana u proces planiranja.

 

Takođe, u sklopu nastavka aktivnosti implementacije ovog pilot Projekta, u organizaciji Saveza opština i gradova RS, NALASA I GTZ kao i opštine Prijedor sa ovim Odjeljenjem održana je javna rasprava „Za najljepše naselje“ u prostorijama MZ Orlovača. Rezultati ove rasprave koristiće se u predstojećim aktivnostima na izradi nove planske dokumentacije provedbenog nivoa.       

 

U skladu sa Zakonom o uređenju prostora utvrđenu obavezu prikupljanja informacija od značaja za planiranje, organizaciju, uređenje, korišćenje i zaštitu  prostora, u Odsjeku se kontinirano radi na prikupljanju i čuvanju podataka od značaja za ove aktivnosti. U tom smislu značajni napori i finasijska sredstva uložena su u nabavku digitalnog ortofoto snimka opštine Prijedor u razmjeri 1:10 000 i 1:5000 za urbano područje Prijedora. Ovi snimaci su korišteni za potrebe izrade Prostornog plana opštine Prijedor 2008-2018. a koristiće se i u predstojećim aktivnostima na izradi Urbanističkog plana Prijedora.     

 

Bitno je istaći i da je ovo Odjeljenje preko svojih predstavnika aktivno uključeno u realizaciju Projekta osnivanja poslovnih, industrijskih i slobodnih  zona  na području opštine Prijedor kao i prikupljanje podataka i izradu potrebne dokumentacije u funkciji pripremnih aktivnosti.      

 

U sklopu aktivnosti pribavljanja potrebne dokumentacije za sistem vodosnabdjevanja područja opštine Prijedor u Odjeljenju su pripremani Prijedlozi Odluka o Planovima parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za više objekata, transpornih i distributivnih cjevovoda u sklopu sistema a u toku su postupci izdavanja odobrenja za građenje za iste.       

 

U skladu sa Mjerama za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize za opštinu Prijedor u Odjeljenju je konstantno praćen utrošak sredstava predviđenih Programom uređenja građevinskog zemljišta za 2009.g. te provođene druge aktivnosti u skladu sa utvrđenim mjerama.

Opština Prijedor

Comments are closed.