Aktivnosti opštinskog Odsjeka za urbanizam u prvom kvartalu ove godine

Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
Obavještenje o aktivnostima Odsjeka u prvom kvartalu 2012. godine
U skladu sa Programom rada Skupštine opštine Prijedor za 2012.godinu i Programom uređenja građevinskog zemljišta za 2012.godinu, ovo Odjeljenje je Skupština opštine je na svojim redovnim zasjedanjima u prvom kvartalu 2012.godine. u oblasti građenja, planiranja i uređenja prostora uz pripremu Odjeljenja za prostorno uređenje, donijela slijedeće Odluke:
1.Odluka o Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2012. godinu.Sastavni dio ove Odluke je Program uređenja građevinskog zemljišta za 2011.godinu ( „Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 2/12).
2.Odluka o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2012.godini („Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 2/12).
3.Odluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine jednokratne rente u 2012.godini („Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 4/12).
4.Odluku o pristupanju izradi Plana parcelacije zona uz magistralni put M-15 Prijedor – Koz.Dubica – Sekcija 1 SJEVER i magistralni put M-4 Prijedor – Banjaluka – Sekcija 2 ISTOK („Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 4/12).
5.Odluku pristupanju izradi Revizije Izmjene i dopune Regulacionog plana centralne zone Prijedora sa spomeničkim kompleksom („Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 4/12).
U Odjeljenju su u toku pripremne aktivnosti na izradi dva sprovedbena dokumenta prostornog uređenja za čiju izradu su Odluke o pristupanju izradi donesene krajem 2011.god. i to:
-Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana dijelova naselja Donja Puharska i Urije – I Faza (Sekcija 1 i Sekcija 2) i II Faza (Sekcija 3)
-Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana prostora uz korita rijeka Sana i Gomjenica na urbanom području Prijedora – Sekcija 1 i Sekcija 2

Sredinom 2010.god. stupio je na snagu novi Zakon o uređenju prostora i građenju čime su se za Odjeljenje u toku 2011.i 2012.godine stvorile obaveze u pogledu usklađivanja određenog broja opštinskih odluka kojima se regulišu neke oblasti iz nadležnosti Odjeljenja sa novim zakonskim rješenjima kao i donošenje novih Odluka. Tako su pored Odluka pripremljenih u toku 2011.godine (Odluka o postavljanju, izgradnji i uklanjanju odjekata za koje nije potrebno odobrenje za građenje, Odluka o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja objekata privremenog karaktera, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu) , od strane Skupštine opštine Prijedor uz pripremu ovog Odjeljenja donesena je Odluka o uređenju prostora opštine Prijedor ( Sl. glasnik opštine Prijedor br. 2/12).
Ranije započete aktivnosti na izradi Urbanističkog plana Prijedora na osnovu Odluke o pristupanju izradi iz 2009.godine intenzivirane su početkom ove kalendarske godine izborom Nosioca izrade u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH kao i prikupljanjem potrebnih podataka za formiranje Informaciono- dokumentacione osnove i Prijedloga za planska rješenja u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju.
Aktivnosti pokrenute u 2010.i 2011.god. na izradi Projekta uvođenja GIS-a u opštini Prijedor, nastavljene su i u toku ove godine a radi se o aktivnostima na obradi prikupljenih podataka, nabavci potrebne opreme te obuci zaposlenih.
Tekst – Opština Prijedor
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.