Centar za prikazivanje filmova Prijedor daje u zakup poslovni prostor

Na osnovu člana 7.stav 1. i 2. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ( „Sl.gl.list SR BiH“, br:33/77, 12/87, 30/90, 7/92 ), Javna ustanova „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor, raspisuje
OGLAS
O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

I
Predmet: Zakup dijela poslovnog prostora kina „Kozara“ u Ulici Kralja Petra I Oslobodioca 39. u Prijedoru (bivši prostor kina „Radnik“), površine 65 m2 sa korištenjem sanitarnog čvora i korištenjem javne površine u ljetnoj bašti, (ispred objekta kina „Kozara“).
Namjena objekta: Pružanje ugostiteljskih usluga.
Početna zakupnina iznosi 20 KM/ m2, plus vrijednost PDV-a 17 %.

II
Učesnik na licitaciji je obavezan da ponudi najmanje početni iznos zakupnine.

III
Izdavanje u zakup putem prikupljanja pismenih ponuda, može se izvršiti samo ako su prispjele najmanje 3 (tri ) ponude. Rok prispijeća ponuda, Komisija utvrđuje na osnovu prijemnog pečata na koverti u kojoj je ponuda prispjela.

Poslovni prostor se daje u zakup na period od 5 (pet) godina, pod uslovom da se rashladni pult opremi slijedećom mobilnom opremom:
1.mašina za pranje čaša;
2.ledomat;
3.aparat za kafu sa mlinom i dekuperatorom;
4.retropult, sa konzumnom policom i pozadinom iz pleksi ploča u boji u nosaču iz eloksiranog aluminijuma;
5.stol barski visoki, tip.GAIA. 4 L22, 60/110 h, hrom baza, ploča crno, kom.4;
6.barska stolica tip CIAO. S81 Y04, crno 42x40x82/115 h (visočiji naslon), kom.20.

IV
Ponude sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj koverti direktno na protokol pisarnice JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor, sa naznakom na koverti: Javna ustanova „Centar za prikazivanje filmova“ – PRIJAVA NA OGLAS ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, u roku od 15 (petnaest ) dana od dana objavljivanja oglasa.

V
Učesnik na oglasu može biti svako fizičko i pravno lice, osim lica koja nisu u cjelosti izmirila obaveze po ranije zaključenom ugovoru sa Opštinom Prijedor, i obavezan je u pismenoj ponudi navesti slijedeće podatke:
ime, očevo ime, prezime i tačnu adresu za fizička lica, a za pravna lica tačan naziv pod kojim je pravno lice upisano u sudski registar, puni naziv firme i njegovo sjedište;
iznos zakupnine koju nudi po 1 m2 iskazan brojkama i slovima, plus PDV-ost 17 %;
broj telefona ponuđača;

VI
Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti:
dokaz o uplati troškova oglasa u iznosu od 100 KM koje će uplatiti na račun: RJP Opština
Prijedor, broj:562-007-0000417349, vrsta prihoda:722591, šifra Opštine 074, Budžetska organizacija:0074920, troškovi oglašavanja.

VII
Neblagovremene, nepotpune i ponude podnesene protivno uslovima oglasa komisija će odbaciti.
Ukoliko ne uspije prvi postupak javnog nadmetanja, postupak će se ponoviti.

VIII
Ukoliko dva ili više ponuđača ponude jednak iznos zakupnine prednost će imati onaj ponuđač čija je ponuda ranije prispjela.

IX
Ponuđač čija je ponuda odlukom komisije utvrđena kao najpovoljnija, dužan je zaključiti ugovor u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti odluke.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu u roku iz predhodnog stava, ugovor će se zaključiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.
Rezultati sprovedenog postupka licitacije i odluka o dodjeli u zakup biće objavljeni na oglasnoj tabli opštine Prijedor u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda.

X
Rok za dostavljanje ponuda je 15 (petnaest ) dana od dana objavljivanja oglasa, do 14:00 časova.
Otvaranje ponuda održaće se narednog radnog dana, od dana zatvaranja oglasa, sa početkom u 12:00 časova, u sali kina „Kozara“, ulica Kralja Petra I Oslobodioca broj:39.Prijedor.

JU „Centar za prikazivanje filmova“
Prijedor

Comments are closed.