Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 01.04.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 01.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situcije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora nema novoregistrovanih slučajeva inficiranih virusom korona. Pod zdravstvenim nadzorom je 497 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 596 lica. U karantin u Sportskoj dvorani „Mladost“ je trenutno smješteno 20 lica koja su pod zdravstvenim nadzorom
2. Snabdjevenost tržišta na području grada Prijedora osnovnim životnim namirnicama i robama je dobra. Na skladištima trgovinkih centara ima dovoljna količina svih roba, a snabdjevanje novim količinama roba je uredno.
3. Od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nije data saglasnost za objekat stare bolnice Prijedor za proširenje kapaciteta bolnice „Doktor Mladen Stojanović“, zbog nemogućnosti rješavanja problema smještaja lica koja su smještena u ovom objektu, a koja zbog svog psihofizičkog i zdravstvenog stanja imaju potrebu za intenzivnom brigom i njegom.
4. Gradski štab za vanredne situacije je dana 31.03.2020. godine uputio prijedlog Republičkom štabu za vanredne situacije za iznalaženje boljih i sigurnijih rješenja za tretman lica koja se upućuju prema lokalnim zajednicama i stavljaju se pod zdravstveni nadzor.
5. Od strane Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove preduzete su aktivnosti za nabavku 100 kreveta i 100 dušeka za potrebe karantina, kao i za nabavku zaštitnih i dezinfikacionih sredstava.
6. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situascije se dobro poštuju, a nadležne institucije, kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
7. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Hotel „Prijedor“ u Prijedoru stavlja se u funkciju karantina za smještaj lica koja su stavljena u izolaciju i pod zdravstveni nadzor na području grada Prijedora, a koja nisu testirana na korona virus.
Gradonačelnik Grada Prijedora će donijeti naređenje o formiranju, uslovima i načinu funkcionisanja karantina koji se formira u Hotelu „Prijedor“ u Prijedoru.
2. Gradski štab za vanredne situacije će donijeti posebne zaključke koji se odnose na socijalne i ekonomske mjere u cilju ublažavanja negativnih efekata na privredne i društvene djelatnosti usljed pojave korona virusa na području Grada Prijedora, kao i mjere o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Grada Prijedora.
3. Formira se odbor za praćenje i odobravanje korištenja sredstava sa posebnog žiro-računa bolnice „Doktor Mladen Stojanović“ Prijedor na koji se uplaćuju sredstva donacije namijenjene za potrebe funkcionisanja bolnice u okolnostima aktuele epidemiološke situacije. U odbor se imenuju sljedeći članovi: Jelača Mladen, Kahrimanović Enes i Bojić Goran
4. Izvršiti analizu mogućnosti korištenja „Mašinske škole“ Prijedor koja je stavljena u funkciju karantina za privremene potrebe proširenja kapaciteta bolnice „Doktor Mladen Stojanović „ Prijedor u slučaju pojave blage kliničke slike oboljenja od korone virusa kod lica koja su smještena u postojeće karantine.
– Nosilac aktivnosti: HES služba Doma zdravlja Prijedor i Bolnica „ Doktor Mladen Stojanović“ Prijedor.
5. Ovim zaključkom stavljaju se van snage zaključci Gradskog štaba za vanredne situacije doneseni dana 19.03.2020. i 30.03.2020.godine, a odnose se na režim funkcionisanja poslovnih subjekata na području grada Prijedora.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se Organi i Službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije.

DOSTAVLjENO.
– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-18/20
Datum: 31.03.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.