Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 08.04.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 08.04.2020. godine od 10:00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan slučaj pojave oboljenja od virusa korona. Pod zdravstvenim nadzorom je 105 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 999 lica. U formiranim karantinima trenutno je smješteno 82 lica.
2. Dana 07.04.2020. godine od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Gradskom štabu za vanredne situacije proslijeđena je Procedura za postupanje sa otpadom u karantinu za lica koja su pod sumnjom i za lica kod kojih je dokazan virus SRRS –CoV-2.
3. U toku prethodnog dana izvršena je dezinfekcija stambenih zgrada- ulaza i stubišta u stambenim zgradama na području Ljubije, naselja Urije i neselja Tukovi.
4. U skladu sa preporukama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Odjeljenje za privredu i poljoprivredu je izradilo Program ublažavanja posljedica izazvanih korona virusom u oblasti poljoprivredne proizvodnje na području grada Prijedora za 2020. godinu. Budžetskim sredstvima će se fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima subvencionisati sjemenski materijal i mineralno đubrivo, koji su namjenjeni proljetnoj sjetvi u toku 2020. godine.
5. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donosti zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se a.d. „Komunalne usluge“ Prijedor i JZU „Dom zdravlja“ Prijedor da prilikom zbrinjavanja otpada u formiranim karantinima na području grada Prijedora u potpunosti postupaju u skladu sa „Procedurom za postupanje sa otpadom u karantinu za lica koja su pod sumnjom i za lica kod kojih je dokazan virus SRRS–CoV-2“ koja je dostavljena od strane Ministrastva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
2. Zadužuje se Odjeljenje za privredu i poljoprivredu da izradi javni poziv za realizaciju Programa ublažavanja posljedica izazvanih korona virusom u oblasti poljoprivredne proizvodnje na području grada Prijedora za 2020. godinu.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se Organi i Službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije.

DOSTAVLjENO:
– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-23/20
Datum: 08.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.