Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 12.05.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 12.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u posljednja 24 časa nije registrovan ni jedan slučaj sa pozitivnim testom na virus korona, tako da je trenutno 10 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 9 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 4 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom je 166 lica od čega je u kućnoj izolaciji 116 lica, a u formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno je smješteno 50 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1385 lica. U bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 8 lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona od kojih su 4 lica iz opštine Oštra Luka, 2 lica iz Prijedora i po jedno lice iz Novog Grada i Kozarske Dubice.
2. Dana 11.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio zaključak br:33.6/20 o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti COVID -19 Republičke uprave za inspekcijske poslove u Republici Srpskoj kojim se nalaže ovoj Upravi da organizuje nadzor nad licima koja ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko graničnih prelaza na području Republike Srpske. Republički inspektor izdaje rješenje o stavljanju u izolaciju u kućnoj sredini u trajanju od 14. dana svim licima koja ulaze u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
3. Dana 11.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio zaključak br:33.7/20 kojim se stavljaju van snage zaključci koje je donio Republički štab za vanredne situacije o organizaciji i radu karantina pri graničnim prelazima i karantina lokalane samouprave. Lica koja se nalaze u karantinu lokalnih samouprava upućuju se u izolaciju u kućnoj sredini do isteka važećeg rješenja, bez donošenja novog rješenja.
4. Dana 11.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio zaključak br:33-2/20 kojim zabranjuje svim građanima okupljanje u grupama većim od 50 osoba na javnom mjestu.
5. Dana 11.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio zaključak br:33-3/20 kojim se do 25.05.2020.godine zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 osoba na jednom mjestu.
6. Dana 11.05.2020. god. izvršena je dezinfekcija javnih ustanova na području grada Prijedora.
7. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Stavljaju se van snage naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije o formiranju karantina na području grada Prijedora koje su donesene dana 27.03.2020. godine i 01.04.2020. godine. Dana 12.05.2020. god. izvršiti otpuštanje svih lica smejštenih u karantin koji je formiran u Hotelu „Prijedor“ u Prijedoru a isti se upućuju u izolaciju u kućnoj sredini do isteka važećeg rješenja.
2. Nakon otpuštanja lica iz karantina izvršiti potpunu dezinfekciju i preduzeti sve druge potrebne sanitarno-higijenske mjere u prostorijama Hotela „Prijedor“ u Prijedoru u kojima su boravila lica smještena u karantin prema rješenju inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove.
3. Obavezuju se građani grada Prijedora koji dolaze iz inostranstva na teritoriju grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju obaveza utvrđenih rješenjem Republičke inspekcije o stavljanju u izolaciju u kućnoj sredini u trajanju od 14 dana. Lica za koja se u postupku kontrola poštivanja mjera utvrdi da ne poštuju utvrđene mjere biće sankcionisana u skladu sa nadležnostima institucije koja vrši kontrolu.
4. Obavezuju se svi subjekti, fizička i pravna lica da se u potpunosti pridržavaju zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije o zabrani okupljanja u grupama većim od 50 osoba na javnom mjestu.
5. Obavezuje se Odjeljenje za društvene djelatnosti Gradske uprave Prijedor i druge nadležne institucije na području grada Prijedora da blagovremeno preduzimaju mjere za redovno i blagovremeno sprovođenje mjera javne higijene – dezinfekcije , dezinsekcije i deratizacije u skladu sa Zakonom o zaštiti zdravlja stanovniištva od zaraznih bolesti.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-44/20
Datum: 12.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.