Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 16.03.2020. – 20:00h

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine u 20:00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sledeće:

ZAKLjUČKE

1. Zbog prisutne opasnosti od pojave i širenja novog korona virusa proglašava se vanredna situacija na teritoriji grada Prijedora.
2. Sve do sada donesene naredbe i utvrđene obaveze koje se odnose za sprečavanje pojave i širenja novog korona virusa na području grada Prijedora koje su donesene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije ostaju na snazi.
3. Obavezuju se svi subjekti zaštite i spasavanja kao i javna preduzeća i ustanove da mjere zaštite i spasavanja na području grada Prijedora zbog ugroženosti stanovništva usled pojave novog korona virusa, vrše u skladu sa vlastitim operativnim planovima zaštite i spasavanja u vanrednoj situaciji.
4. Obavezuju se svi subjekti i građani grada Prijedora da vlastite kapacitete i sredstva prema ukazanim potrebama a na zahtjev Štaba za vanredne situacije grada Prijedora, stave u funkciju sprovođenja mjera sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa.
5. Obavezuju se javna preduzeća i ustanove i svi subjekti zaštite i spasavanja da uspostave kontinuiran rad sa minimalnim brojem izvršilaca, tokom perioda trajanja vanredne situacije na području grada Prijedora
6. U aktivnostima sprovođenja mjera zaštite i spasavanja prioritet dati spašavanju životno ugroženog stanovništva i realizaciji zadataka koji obezbjeđuju zaštitu većeg broja ugroženog stanovništva.
7. U okviru Budžeta grada Prijedora obezbijediti finansijska sredstva za podmirenje troškova koji nastanu tokom angažovanja javnih preduzeća i ustanova kao i privrednih društava i drugih pravnih lica na sprovođenju mjera zaštite od novog korona virusa.
8. Obavezuju se svi subjekti koji učestvuju u sprovođenju mjera zaštite od novog korona virusa da o stanju i potrebnim mjerama zaštite blagovremeno i redovno izvještavaju Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedor.

Broj: 02-sl-3/20
Datum: 16.03.2020. godine

KOMANDANT:
Milenko Đaković

Comments are closed.