Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 16.04.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 16.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan je registrovan još jedan slučaj sa pozitivnim testom na korona virus, tako da su trenutno 4 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Pod zdravstvenim nadzorom su 104 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 1129 lica. U formiranim karantinima trenutno je smješteno 21 lice.
2. Dana 15.04.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o zabrani kretanja u dane Vaskrsa kojim se zabranjuje kretanje od petka 17.04.2020. godine u 15:00 časova do subote 18.04.2020. godine u 05:00 časova i od subote 18.04.2020. godine u 15:00 časova do ponedeljka 20.04.2020. godine u 05:00 časova.
3. Dana 15.04.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o dozvoli kretanja licima sa navršenih 65 i više godina života kojim se ovim osobama dozvoljava kretanje u četvrtak 16.04.2020.godine u vremenu od 7.00 do 10.00 časova , umjesto u petak 17.04.2020.godine.
4. Dana 15.04.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o odgađanju ekskurzija i škola u prirodi za osnovne i srednje škole , planirane u aprilu, maju i junu 2020.godine, zbog pojave bolesti izazvane novim virusa korona.
5. Odjeljenje za privredu i poljoprivredu GU Prijedor je pripremilo pregled preduzetnika na području grada Prijedora kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti u martu 2020.god. od strane Republičkog ili Gradskog štaba za vanredne situacije
6. Dana 15.04.2020. godine od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Gradskom štabu za vanredne situacije je upućen zahtjev za dostavu spiska pravnih lica i preduzetnika sa područja grada Prijedora kojima je odlukom Republičkog ili Gradskog šrtaba za vanredne situacije bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti u matru 2020.godine. Ove podatke Ministrastvu je potrebno dostaviti najkasnije do 21.aprila 2020.godine
7. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije, kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
8. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naređenja, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se svi subjekti, pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije donesenih 15.04.2020. godine a koji se odnose na zabranu kretanje u dane Vaskrsa, kao i Zaključka o odgađanju ekskurzija i škola u prirodi za osnovne i srednje škole na području grada Prijedora.
2. Obavezuje se Odjeljenje za privredu i poljoprivredu da pripremljene spiskove preduzetnika na području grada Prijedora kojima je odlukama Republičkog ili Gradskog štaba za vanredne situacije zabranjeno obavaljanje djelatnosti blagovremeno dostave Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske.
3. Obavezuje de Odjeljenje za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Prijedor da u saradnji sa Odjeljenjem za prostorno uređenje i Odjeljenjem za stambeno komunalne poslove Gradske uprave Prijedor sačini spisak pravnih lica i preduzetnika iz područja nadležnosti Ministrstva za prostorno uređenje i ekologiju, kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti u matru 2020.godine. Ove podatke dostaviti Ministrastvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju najkasnije do 21.aprila 2020. godine
4. Tokom sljedećeg vikenda izvršiti periodičnu-sedmičnu dezinfekciju javnih površina , javnih objekata i sredstva javnog prevoza na području grada Prijedora. U narednom periodu prilikom izvršenja periodične dezinfekcije javnih objekata obuhvatiti i vjerske objekte na području grada Prijedora
5. Nosilac aktivnosti: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-29/20
Datum: 16.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.