Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora – 27.03.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 27.03.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situcije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan registrovan je još jedan slučaj pojave inficiranog lica virusom korona, tako da su trenutno dvije osobe zaražene korona virusom. Pod zdravstvenim nadzorom je 930 osoba, a zdravstveni nadzor je prestao za 83 osobe.
2. Od strane tima za upravljanje novoformiranim karantinom u Sportskoj dvorani „Mladost“ preduzimaju su aktivnosti za obezbjeđenje higijenskih uslova i materijalno – tehničkih sredstava radi stavljanja u funkciju ovog karantina.
3. Vlada Republike Srpske dala je preporuku da se svi zaposleni u javnom sektoru sa izuzetkom zdravstva odreknu dijela primanja i to: da zaposleni sa primanjima do 1000 KM izdvoje do 5%, zaposleni sa primanjima preko 1000 KM da izdvoje do 10%, a da se izabrana i imenovana lica odreknu do 20% od svoje neto plate u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.
4. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situascije se dobro poštuju, a nadležne institucije kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
5. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Zaduženja i preporuke:

 1. Gradski štab za vanredne situcije podržava preporuku Vlade Republike Srpske i apeluje na sve zaposlene u javnom sektoru na području Grada Prijedora da se odazovu na preporuku Vlade Republike Srpske i odreknu se dijela primanja kako bi se putem Fonda solidarnosti pomoglo radnicima u realnom sektoru koji su direktno pogođeni pandemijom uzrokovanm virusom korona.
  2. Nastaviti sa aktivnostima pripreme i obezbjeđenja sanitarno-higijenskih uslova i materijalno-tehničkih sredstava za stavljanje u funkciju karantina u sportskoj dvoravi „Mladost“ u Prijedoru.
  Nosilac aktivnosti: Tim za upravljanje karantinom
  3. Tokom sljedećeg vikenda izvršiti periodičnu dezinfekciju u svim objektima javnih preduzeća i ustanova na području grada Prijedora.
  Nosilac aktivnosti: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine.
  4. Zadužuje se Stručna služba Gradonačelnika da predloži 6 lica zaposlenih u Gradskoj upravi Prijedor radi davanja Ovlaštenja od strane Gradonačelnika za obavljanje poslova komunalne policije.
  5. Obavezuju se svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera za sprečavanje pojave i širenja novog korona virusa, kao i sva fizička i pravna lica da u potpunosti sprovode donesene mjere od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije.

DOSTAVLjENO.
– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-15/20
Datum: 27.03.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.