Izrada prostorno planske dokumentacije-podloge Omarska

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREÐENJE
Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
P R I J E D O R
Ovo Odjeljenje u skladu sa Programom rada Skupštine opštine Prijedor planski vrši izradu prostorno-planske dokumentacije za urbana područja i njihove dijelove na teritoriji opštine Prijedor. Pored ostalih predviđena je i izrada Izmjene i dopune Regulacionog plana užeg urbanog područja naselja Omarska kao užeg dijela katastarske opštine Omarska, a odnosi se na prostor centra naselja i njegovu bližu okolinu u površini od oko 130 hektara.Podaci premjera K.O. Omarska su stari više desetina godina i na terenu su se u međuvremenu desile mnoge promjene, kao što su cijepanja parcela, dogradnja ili izgradnja novih ili rušenja starih objekata i slično.
U svrhu izrade regulacionog plana vrši se novo geodetsko snimanje, kojim je u prethodnih nekoliko mjeseci izvršeno evidentiranje svih promjena na objektima (novi izgrađeni objekti, dograđeni objekti, srušeni objekti i sl.), a takođe, snimljene su geodetski i sve postojeće ograde.Aktivnosti na geodetskom snimanju provodi preduzeće „GEOCENTAR“ d.o.o. iz Banjaluke u skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci za 2008.g. Ovo preduzeće je ranije za iste potrebe obavještavalo građane, vlasnike i korisnike nekretnina u području obuhvata regulacionog plana da je za potrebe novog, detaljnog geodetskog snimanja potrebno izvršiti obilježavanje svojih parcela.
Kako nije bilo potrebnog odziva od strane građana, vlasnika i korisnika nekretnina na ovom području, ovo Odjeljenje je primorano da ponovi spomenuti poziv a u cilju završetka aktivnosti na započetom geodetskom snimanju i izradi spomenute planske dokumentacije. Završetakom ovih aktivnosti na geodetskom snimsnju stvaraju se preduslovi za izradu i usvajanje kvalitetnog planskog dokumenta i zadržavanje stanja zatečenog na terenu.
U skladu sa navedenim MOLE SE GRAÐANI SA PROSTORA OBUHVATA PLANA DA U SVRHU GEODETSKOG SNIMANJA STVARNOG STANJA POSJEDA NA TERENU OBILJEŽE SVOJE PARCELE VIDNIM BILJEGAMA (betonski stubići približnih dimenzija 8x8x40cm ili većim kočićima).
U vašem je interesu da kontaktirate geometre ovog preduzeća koji će se narednih 10 dana, tj. od 20.04. do 30.04.2009.g. ponovo nalaziti na terenu u Omarskoj i koji su vam na raspolaganju da vam pomognu kod obilježavanja vašeg posjeda i izvrše geodetsko snimanje obilježenih posjeda koji će biti osnov za utvrđivanje planskog rješenja usvajani u budućem regulacionom planu.
Za sve informacije, uputstva za obilježavanje posjeda ili dogovor oko dolaska geometara, a u vezi sa ovim poslovima možete se obratiti geometru:Stanislavu Ivanoviću na telefon 066-293-963 svakim danom, osim nedjelje u vremenu od 800 do 1700 časova.
Opština Prijedor

Comments are closed.