Komunalna policija riješila većinu predmeta

Služba komunalne policije pokrenula je tokom 2008. godine 1342 postupaka od čega po programu rada i sopstvenoj inicijativi pokrenula 989, a 353 po zahtjevu stranke. Šef Komunalne policije Miroslav Krneta je istakao da je ostvaren veoma dobar procenat riješenosti predmeta. -Postignut je procenat preko 95 odsto predmeta što je veoma dobar procenat, jer je od ukupno 1342 prijavljenih i evidentiranih postupaka riješeno 1302 predmeta od čega 1228 predmeta riješeno vođenjem postupka dok je 54 predmeta riješeno odbacivanjem zaključkom o nenadležnosti, a 10 predmeta je riješeno odbacivanjem zbog neosnovanosti, dok je 9 predmeta riješeno obustavom postupka, kazao je Krneta. On je dodao i da se od 40 neriješenih predmeta, 38 odnose na postupke u toku te da je šest komunalnih policajaca pokrenulo 1342 postupaka ili 223 po policajcu. -Tokom 2008. godine izrečeno je 3353 mjera od čega je na licu mjesta sačinjeno 1544 zapisnika, 246 mjera naloženo i izvršeno otklanjanjem, 297 naloženo i izvršeno otklanjanje nedostataka rješenjem, 5 prinudno izvršenih rješenja,uručeno 428 prekršajnih naloga, 48 podneseno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te izvršena blokada vozila u 314 slučaja, rekao je Krneta. On je dodao da je Komunalna policija uručila 428 prekršajnih naloga kojim je naplaćeno 25 580 KM dok je 123 prekršajnih naloga poslato na naplatu kod Poreske uprave područni centar Prijedor gdje vrijednost nenaplaćenih prekršajnih naloga iznosi 11 390 KM, za 30 prekršajnih naloga od strane prekršioca zatraženo je sudsko odlučivanje, a vrijednost tih prekršajnih naloga je 15 500 KM. Prema njegovim riječima izvršeno je blokiranje 314 automobila koja su bila parkirana na zelenoj površini kao i na trotoaru kojom prilikom je na račun opštine uplaćeno 12 560 KM. Ukupna vrijednost uručenih prekršajnih naloga i blokiranih vozila iznosi 65 030 KM.
Opština Prijedor

Comments are closed.