Konkurs za posao: Mira a.d. članica Kraš grupe zapošljava inženjera zaštite na radu i referenta za IT podršku

MIRA a.d. članica KRAŠ grupe, Prijedor, Kralja Aleksandra br. 3

Oblast: Prerađivačka industrija

Raspisuje konkurs za dva radna mjesta:

  1. Referent opštih poslova i zaštite na radu
   Rad na: neodređeno vrijeme ili pripravnik u slučaju da prvi put zasniva radni odnos u struci
   Otvoreno do: 10.01.2020.
   Broj izvršilaca: 1
  2. Referent za IT podršku u Prijedoru u Mira a.d. članica Kraš grupe
   Rad na: rad na neodređeno vrijeme
   Otvoreno do: 10.01.2020.
   Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

 1. Referent opštih poslova i zaštite na radu u Prijedoru u Mira a.d. članica Kraš grupe
  • vrši stručni nadzor nad primjenom propisa zaštite na radu, na sredstvima za rad, radnoj sredini i nad obavljanjem pojedinih poslova
  • učestvuje u propisanim pregledima, priprema izvještaje po prispjelim zapisnicima o stanju
  • strojeva i instalacija, stanju mikroklime i štetnosti u radnoj okolioni,
  • organizuje i učestvuje prilikom izrade Akta o procjeni rizika, revizija, Pravilnika o zaštiti na radu i drugih normativnih akata iz područja zaštite na radu, te prilikom izmjena i dopuna istih,
  • priprema, organizuje i održava predavanje zaštite na radu za učenike na praksi, radnike, povjerenike, neposredne ovlaštenike – instruktore praktične obuke i ovlaštenike Uprave Društva, potpisuje zapisnik o osposobljavanju,
  • vrši uviđaj povreda na radu i utvrđuje uzrok i izvor nastajanja povreda te obavlja stručne poslove oko prijavljivanja i evidentiranja istih,
  • vodi i čuva propisanu evidenciju iz područja zaštite na radu (uvjerenja, zapisnike, prijave povreda na radu, rješenja, uputstva, elaborate, ateste, teh. dokumentaciju i dr.)
  • sarađuje pri izradi i kontroliše primjenu propisa zaštite na radu kod postavljanja novih i rekonstrukcije postojećih postrojenja, nabavke osobnih zaštitnih sredstava te kod izgradnje ili preuređenja radnog i pomoćnog prostora,
  • organizujea i vrši praćenje podataka u vezi s povredama na radu i profesionalnim bolestima te izrađuje godišnje izvještaje za potrebe Inspekcije rada i izvještaje za potrebe poslodavaca
  • sarađuje sa stručnim službama poslodavca prilikom građenja i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad, nabavke strojeva i uređaja te ličnih zaštitnih sredstava, te prilikom montaže ili demontaže istih,
  • pruža stručnu pomoć i uputstva poslovodnim organima i drugim zaposlenima prilikom obavljanja poslova zaštite na radu iz njihovog djelokruga rada,
  • daje stručna mišljenja o optimalnim mjerama zaštite na radu pri obavljanju pojedinih poslova,
  • planira, organizuje i nadzire rad i provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije poslovnog, radnog, pomoćnog, vanjskog prostora i sirovina, koja obavlja odabrana vanjska institucija, te vodi i čuva propisane evidencije,
  • dužan je odmah po saznanju o nastanku povrede na radu informisati Direktoricu Sektora KOP i referenta KOP o nastaloj povredi na radu,
  • prati propise i predlaže poslodavcu usklađivanje akata,
  • radi i druge poslove a po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Uslovi za obavljanje posla:
VSS- VI stepen, inženjer zaštite na radu, inženjer mašinstva ili druge tehničke struke
• Bez obzira na radno iskustvo (poželjno radno iskustvo)

Uz prijavu je potrebno dostaviti:
– kratku biografiju i
– motivaciono pismo
– kopiju diplome.

Napomena: Ukoliko kandidat ima položen stručni ispit dostaviti kopiju uvjerenja Ministarstva rada i zaštite na radu o položenom stručnom ispitu iz zaštite na radu.

Konkurs ostaje otvoren do 10.01.2020. godine.

Prijave dostaviti, lično ili poštom na adresu sjedišta Društva: Kralja Aleksandra br. 3, 79101 Prijedor, ili preko stranice https://www.mira.ba/kontakt sa naznakom: Sektor kadrovskih, opštih i pravnih poslova.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

 1. Referent za IT podršku u Prijedoru u Mira a.d. članica Kraš grupe

Opis poslova:

  • pomoć korisniku u radu sa IT sistemima i opremom
  • priprema PC računara, instalacija OS-a i poslovnog SW
  • jednostavniji popravci/zahvati na uredskoj računarskoj opremi
  • intervencije u slučaju ispada IT sistema na lokaciji
  • osnovna administracija korisničkih računa u koordinaciji sa sistemskim administratorima
  • koordinacija svih uključenih strana prilikom rješavanja poteškoća u radu IT sistema na lokaciji
  • prikupljanje i strukturiranje pritužbi korisnika na IT aplikacije i koordinacija s razvojnim timom
  • nadzor ispravnosti rada IT opreme na lokaciji
  • evidencija IT opreme na lokaciji
  • izrada i održavanje INF dokumentacije
  • radi i druge poslove a po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslovi za obavljanje posla:

 • SSS – IV stepen, elektro-tehničke škole, smjer računarstvo
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na srodnim poslovima
 • komunikativnost, iskustvo u radu s krajnjim korisnikom
 • snalažljivost u radu s tipičnom uredskom IT opremom (PC, android/IOS mobilni uređaji, wifi, printeri…)
 • prednost je poznavanje osnova sistemske administracije (Windows, Linux)
 • prednost je poznavanje rada i osnova korisničke administracije tipične Microsoft enterprise okoline (AD, Exchange, Sharepoint…)
 • prednost je osnovno poznavanje relacijskih baza podataka i SQL jezika

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

 • kratku biografiju i
 • motivaciono pismo
 • kopiju diplome.

Konkurs ostaje otvoren do 10.01.2020. godine.

Prijave dostaviti, lično ili poštom na adresu sjedišta Društva: Kralja Aleksandra br. 3, 79101 Prijedor, ili preko stranice https://www.mira.ba/kontakt sa naznakom: Sektor kadrovskih, opštih i pravnih poslova.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

Comments are closed.