Konkurs za upis vanrednih studenata na Visoku medicinsku školu

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br.73/10.) i Odluke Vlade Republike Srpske, br. 04/1-012-2-1240/11. od 08.06.2011. godine o broju vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2011/12. godini, Visoka medicinska škola Prijedor raspisuje KONKURS za upis vanrednih studenata u prvu godinu na studijske programe prvog ciklusa u akademsku 2011/12. godinu

I
Visoka medicinska škola Prijedor vrši upis vanrednih studenata na studijske programe:
Zdravstvena njega – 20 kandidata;
Fizioterapija – 20 kandidata;
Sanitarno inženjerstvo – 20 kandidata;
Medicinsko-laboratorijsko inženjerstvo – 20 kandidata.

Prijavljivanje kandidata počinje 05.09.2011.godine, a završava 09.09.2011. godine.
Polaganje prijemnog ispita, iz biologije i hemije, održaće se 14.09.2011. godine u 09:00 časova u Visokoj medicinskoj školi.
Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznosi 60.00 KM, a uplaćuje se prije podnošenja prijave na konkurs.
Visina školarine za jednu školsku godinu iznosi 1.850,00 KM.
Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti:
-izvod iz matične knjige rođenih;
-originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
-dokaz o uplati naknade za prijemni ispit.

II
Na vanredan studij studijskih programa Visoke medicinske škole Prijedor mogu se prijaviti studenti Više medicinske škole bez obaveze polaganja prijemnog ispita. Visina školarine utvrđuje se prema broju priznatih ispita koje su kandidati položili na Višoj medicinskoj školi.

III
Studenti koji su završili Višu medicinsku školu mogu se prijaviti na vanredan studij studijskih programa Visoke medicinske škole Prijedor. Upis kandidata vrši se prema redoslijedu (rang-lista) koji se utvrđuje na osnovu prosječne ocjene svih nastavnih predmeta u toku studija na prethodno završenoj Višoj medicinskoj školi.
Uz prijavu za upis kandidati prilažu:
-izvod iz matične knjige rođenih;
-original ili ovjerenu kopiju diplome o završenoj Višoj medicinskoj školi;
-uvjerenje o položenim ispitima iz svih nastavnih predmeta;
-dokaz o uplati naknade za tehničke usluge u iznosu 50,00 KM.

Prijavljivanje kandidata pod II i III traje od 05.09.2011. do 09.09.2011.godine.

Adresa: Nikole Pašića 4a
Telefon: 052/241-680
Web adresa: www.vmspd.com

Direktor Visoke medicinske škole
Radenko Stijepić

Comments are closed.