Mještani Marićke kod Prijedora strahuju za bezbjednost zbog lošeg puta

Dok se mje­šta­ni Ma­ri­ćke, kod Pri­je­do­ra, sva­ko­dne­vno bo­re s ne­pro­ho­dnim asfal­tom i stra­hu­ju za svo­ju bez­bje­dnost, na­dle­žni ka­žu da će obe­zbi­je­di­ti sred­stva za sa­na­ci­ju, sa­mo ne zna­ju ta­čno ka­da.

Mje­šta­ni ka­žu da ima vi­še ru­pa ne­go asfal­ta, zbog če­ga su pri­mo­ra­ni da vo­ze sla­lom ka­ko bi ih iz­bje­gli i sa­ču­va­li auto­mo­bi­le. Po­se­bno je kri­ti­čan dio pu­ta od Sre­dnje Ma­ri­ćke ka Gor­njoj, gdje je čak asfalt iz­di­gnut.

„Čim je sni­jeg oko­pnio asfalt je po­čeo da pu­ca i is­ka­če i sva­kog da­na je sve go­re. Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci su ne­ki lju­di do­la­zi­li i mje­ri­li ru­pe, ali od ta­da se ni­šta ni­je desilo. Asfalt je to­li­ko is­ko­čio da na ne­kim di­je­lo­vi­ma ne mo­že da se vo­zi. Mo­že­mo da vo­zi­mo sa­mo je­dnom tra­kom i ri­zik je ve­li­ki jer mo­že­mo upas­ti u ja­rak“, re­kao je je­dan od mje­šta­na Ma­ri­ćke.

Ra­di­voj Mio­dra­go­vić, ko­or­di­na­tor re­gi­onal­ne kan­ce­la­ri­je mje­snih za­je­dni­ca Omar­ska, ko­ja po­dra­zu­mi­je­va i MZ Ma­ri­ćka, ka­že da su upu­će­ni da je asfalt uni­šten jer su se mje­šta­ni ža­li­li, a i sa­mi se kre­ću tim re­la­ci­jo­ma.

„Upu­ti­li smo zah­tjev za sa­na­ci­ju i na­dle­žni su iza­šli na te­ren te pro­ci­je­ni­li. Ra­spi­san je ten­der za izvo­đe­nje ra­do­va, iza­bran je izvo­đač, ali se dru­go­ran­gi­ra­ni na ten­de­ru ža­lio i sad če­ka­mo“, pri­ča Mio­dra­go­vić.

Ra­dan Vu­ka­di­no­vić, na­čel­nik Odje­lje­nja za stam­be­no-ko­mu­nal­ne po­slo­ve i za­šti­tu ži­vo­tne sre­di­ne Pri­je­dor, po­jaš­nja­va da je ten­der bio ra­spi­san za re­do­vno održa­va­nje pu­te­va, ali ne i za sa­na­ci­ju, za ko­ju su po­tre­bna ve­ća sred­stva, ko­ja grad Pri­je­dor ne­ma u bu­dže­tu, a ni u go­diš­njem pla­nu održa­va­nja pu­te­va.

„U sklo­pu na­šeg odje­lje­nja for­mi­ra­na je ko­mi­si­ja, ko­ja je uz pri­sus­tvo pred­sta­vni­ka pre­du­ze­ća za iz­gra­dnju ce­sta ‘Pri­je­dorpu­te­vi’ obi­šla ove di­oni­ce u apri­lu ove go­di­ne. Ra­di se o po­te­zu lo­kal­nog pu­ta, od Ta­di­ća bu­na­ra do Ra­ke­li­ća, Gor­nje Ma­ri­ćke, Sre­dnje Ma­ri­ćke, Do­nje Ma­ri­ćke, Kri­va­je i Omar­ske. U pi­ta­nju su ve­li­ka ošte­će­na u ukupnoj du­ži­ni ot­pri­li­ke je­dan ki­lo­me­tar i za sa­na­ci­ju je po­tre­bno oko 230.000 KM“, na­vo­di Vu­ka­di­no­vić.

Po­što se ra­di o ve­li­kom izno­su i in­ves­ti­ci­onom održa­va­nju, grad je, sku­pa sa dru­gim pro­je­kti­ma za sa­na­ci­ju pu­te­va ko­ji su u sli­čnom sta­nju, kan­di­do­vao Fon­du solidarnosti RS za sred­stva i us­ko­ro oče­ku­ju odo­bre­nje za ove ra­do­ve.

Vu­ka­di­no­vić ka­že da će sred­stva, ako ne do­bi­ju od Fon­da, obe­zbi­je­di­ti pu­tem kre­di­tnih za­du­že­nja. Do­da­je da će dio ra­do­va ipak bi­ti ura­đen po po­tpi­si­va­nju ugo­vo­ra o re­do­vnom održa­va­nju.

Autor: Renata Kasagić – Nezavisne novine

Comments are closed.