Od naknada za korištenje šuma 619.834 KM

U budžetu grada Prijedora za ovu godinu planirano je 619.834 KM prihoda po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta.

„Stanje neraspoređenih sredstava na dan 31. decembra 2018. godine za prenošenje u narednu godinu iznosi 335.334 KM, a u ovoj godini očekujemo tekući priliv od 284.500 KM, što ukupno iznosi 619.834 KM“, navodi se u Programu korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2019.

Programom koji je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske predviđeno je 177.210 KM za održavanje putnih objekata, 335.334 KM za održavanje putnih objekata iz suficita za 2018. godinu, 19.800 KM za održavanje drugih objekata, 49.500 KM za sprečavanje erozija od bujica i odrona zemljišta, 30.000 KM za izgradnju i održavanje infrastrukturnih objekata u Nacionalnom parku „Kozara“, 7.000 KM za opremu za gašenje šumskih požara i 990 KM za pošumljavanje erozivnih zemljišta.

Po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2018. godinu, za učešće u projektu Nacionalnog parka „Kozara“ sanacija druge faze vodovoda Bijele Vode izdvojeno je 20.000 KM, a za sanaciju puta u Gornjem Volaru 8.269 KM, dok je 335.334 KM neutrošeni tekući prihod za prenos u ovu godinu.

Zakon o šumama Republike Srpske obavezuje korisnike šuma i šumskog zemljišta da plaćaju nadoknadu za razvoj nerazvijenih dijelova lokalne zajednice sa koje potiču drvni sortimenti, a koja iznosi deset odsto finansijskih sredstava ostvarenih prodajom šumskih drvnih sortimenata.

Izvor: SRNA – Nezavisne novine

Comments are closed.