Odgovornost IRB-a i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

patrija

Za slučaj „Trgoprodaje“, prijedorskog preduzeća koje je poslovne prostore u vlasništvu grada prodaje kao svoje vlastite, odgovornost snose nekadašnja Direkcija za privatizaciju Republike Srpske, te Investiciono-razvojna banka /IRB/ Republike Srpske i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/, navodi se u informaciji Odsjeka za opšte poslove grada Prijedora.

„Ni Direkcija za privatizaciju ni IRB nisu vodile bilo kakvu službenu evidenciju o imovini odnosno nepokretnostima koje su bile predmet privatizacije državnog kapitala u preduzećima, a IRV je izdala uvjerenje na osnovu podataka koji su dostavljeni od strane preduzeća, bez dostave dokaza o pravima na zemljištu i objektima, a na šta su bili obavezni po odredbama Uredbe o utvrđivanju metodologije za pripremu programa privatizacije državnog kapitala“, navodi se u ovoj informaciji.

Informacija o stanju predmeta, odnosno sporova koji se odnose na poslovne prostore za koje privredno društvo „Trgoprodaja“ ad Prijedor podnosi zahtjeve za priznavanje prava svojine, po osnovu odredbi čl.8a. Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima

Grad Prijedor je 1976. godine „Trgoprodaji“ dao poslovne prostorije na korištenje bez naknade gdje je dispozitivom rješenja određeno da korisnik predmetne poslovne prostorije može koristiti samo za obavljanje vlastite djelatnosti i da ih ne može otuđivati niti davati u zakup.

U uvjerenju IRB-a od 18. avgusta 2010. godine navedeno je da je „Trgoprodaja“ Prijedor predala Program privatizacije državnog kapitala, da je on odobren rješenjem Direkcije za privatizaciju, da se samo dio nekretnina vodi na „Trgoprodaju“ i da je u toku potupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

„I posebno što treba istaći, a što je navedeno u ovom uvjerenju IRB-a, jeste činjenica da je u uvjerenju konstatovano da su nekretnine sporne“, stoji u informaciji grada Prijedora.

Dalje se navodi da na osnovu takvog uvjerenja RUGIPP sprovodi postupak i donosi rješenja kojima utvrđuje pravo svojine u korist „Trgoprodaje“ na objektima i poslovnim prostorima koje je to preduzeće koristilo.

„Pritom pod `sprovodi postupak` se podrazumijeva da je RUGIPP donosila rješenja o utvrđivanju prava svojine samo na osnovu uvjerenja IRB-a koje je izdano na način i u postupku bez postojanja bilo kakve službene evidencije o imovini preduzeća koje se privatizuje i samo na osnovu zahtjeva tog preduzeća. U tom postupku su zanemarene odredbe člana 160. Zakona o opštem upravnom postupku kojim je propisano da uvjerenje izdano na takav način ne obavezuje organ kojem je podnesen kao dokaz i koji treba da rješava u upravnoj stvari“, ističu u gradskoj administraciji u Prijedoru.

Naglašavaju da su presudama Okružnog suda Banjaluka poništene, kao nezakonite, odluke Upravnog odbora „Trgoprodaje“ o imenovanju, da su i nakon toga organi „Trgoprodaje“ na osnovu nezakonitih odluka ponovo sazivali sve kasnije sjednice Skupštine akcionara i donosili i dalje nezakonite odluke.

„Nezakonito izabrani organi na osnovu nezakonitih odluka ne mogu na zakonit način sazvati niti bilo koju kasniju Skupštinu akcionara niti na istoj donijeti bilo kakvu zakonitu odluku, jer jedna nezakonitost povlači za sobom sve druge nezakonitosti“, obrazlaže Odsjek za opšte poslove grada Prijedora.

Zamjenik pravobranioca Republike Srpske Zoran Basrak rekao je ranije Srni da se sporovi grada Prijedora protiv „Trgoprodaje“ vode na više sudova.

Na insistiranje gradonačelnika Prijedora i lidera Demokratskog narodnog saveza /DNS/ Marka Pavića smijenjen je raniji direktor RUGIPP Tihomir Gligorić za čijeg je mandata, prema Pavićevim riječima, raznim mahinacijama „Trgoprodaji“ omogućena prodaja nepokretnosti koje su u vlasništvu grada.

Autor: SRNA

Comments are closed.