Oglas o prodaji građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Celpak

Na osnovu člana 15. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ( « Službeni glasnik Republike Srpske «, br. 112/06 ), a u vezi sa članom 3. Pravilnika o postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini ( «Službeni glasnik Republike Srpske», br. 14/2007) i člana 20. Odluke o građevinskom zemljištu ( « Službeni glasnik opštine Prijedor «, br11/07), Načelnik opštine, raspisuje
O G L A S
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije
1. PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA- PRODAVCA ZEMLJIŠTA
– Opština Prijedor,
– Adresa: Trg Oslobođenja br.1
– Poštanski broj i mjesto: 79101 Prijedor
– Identifikacioni broj: 4400711050003
– Telefon. 052/245-115
– Faks: 052/245-114
– Kontakt osoba: Dijana Stojić
– Elektronska pošta: opstinap@teol.net
2. NAČIN PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Putem javnog nadmetanja-licitacije.
3. PODACI O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
lokacija- Industrijska zona „Celpak“ Prijedor
– Parcela R1 površine 10.007 m2
– Parcela R2 površine 12.035 m2
– Parcela R3 površine 2.018 m2
– Parcela R4 površine 3.001 m2
– Parcela R5 površine 2.948 m2
– Parcela R6 površine 2.111 m2
– Parcela R7 površine 3.021 m2
– Parcela R8 površine 2.017 m2
– Parcela R9 površine 2.109 m2
– Parcela R10 površine 2.388 m2
– Parcela R11 površine 2.856 m2
– Parcela R12 površine 4.915 m2
– Parcela R13 površine 2.430 m2
– Parcela R14 površine 1.266 m2
– Parcela R15 površine 2.730 m2
– Parcela R16 površine 4.876 m2
– Parcela R17 površine 2.381 m2
– Parcela R18 površine 2.055 m2
– Parcela R19 površine 3.005 m2
– Parcela R20 površine 2.027 m2
– Parcela R21 površine 3.067 m2
– Parcela R22 površine 7.595 m2
– Parcela R23 površine 9.193 m2
– Parcela R24 površine 5.341 m2
– Parcela R25 površine 4.475 m2
– Parcela R26 površine 2.741 m2
Predmetne nekretnine su u evidencijama o nekretninama upisane kao svojina i posjed opštine Prijedor sa dijelom 1/1.
4. Naknada po osnovu uređenja gradskog građevinskog zemljišta i naknada po osnovu prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta (jednokratna renta) utvrdiće se u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju poslovnih objekata.
5. Prodaja nekretnina iz tačke I ove odluke izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem – usmenom licitacijom.
6. Početna cijena zemljišta iz tačke I ove odluke iznosi 10,00 KM/m2.
7. Učesnici licitacije mogu biti domaća i strana pravna i fizička lica koja polože kauciju u visini od 10% od početne prodajne cijene građevinskog zemljišta na jedinstveni račun trezora opštine Prijedor broj
562-007-00002668-05, te koja ispunjavaju zakonom predviđene uslove za sticanje prava vlasništva i posebne uslove koje propisuje opština Prijedor i to:
a) pokretanje proizvodne djelatnosti na lokaciji Industrijske zone „Celpak“;
b) zapošljavanje minimalno 35 radnika na površini od 1 hektara, odnosno proporcionalan broj zaposlenih na površini manjoj od 1 hektara;
v) da minimalna površina izgrađenog objekta visokogradnje ne može biti manja od 1/3 površine parcele, dok maksimalna izgrađenost na parceli ne može biti veća od 80% (objekat, saobraćajne i manipulativne površine itd.), a preostalih 20% površine parcele moraju biti uređene zelene površine;
g) da položaj izgrađenih objekata na parcelama ne smije prelaziti definisane građevinske linije, te da je dozvoljena spratnost izgađenih objekata na parcelama P+2;
d) da se ispune zakonom propisani uslovi o zaštiti životne sredine sa aspekta tehnologija koje se primjenjuju u proizvodnim procesima.
Kauciju je potrebno uplatiti prije otvaranja postupka licitacije i dokaz o uplati podnijeti Komisiji za prodaju. 8. Postupak licitacije će provesti Komisija za prodaju građevinskog zemljišta koju imenuje Načelnik opštine Prijedor.
9. Svim učesnicima licitacije biće prethodno omogućen uvid u postojeću prostornoplansku dokumentaciju Industrijske zone „Celpak“, uvid u izvode iz javnih registara o nekretninama, te obilazak parcela i uvid u stanje istih na terenu.
10. Sa učesnikom na licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, Načelnik Opštine će zaključiti kupoprodajni ugovor.
11. Učesnik koji na licitaciji postigne najveću cijenu dužan je:
a) da u roku od 15 dana nakon zaključivanja kupoprodajnog ugovora uplati kupovnu cijenu zemljišta na jedinstveni račun trezora opštine Prijedor broj 562-007-00002668-05 ili na blagajni Administrativne službe Opštine Prijedor;
b) najduže u roku od 9 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora pribaviti odobrenje za građenje i početi sa građenjem;
v) najduže u roku od 18 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora na kupljenom zemljištu izgraditi objekte u skladu sa planskim aktom;
g) najduže u roku od 24 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora staviti objekat u funkciju i zaposliti potreban broj radnika, u skladu sa tačkom IV ove odluke (minimalno 35 radnika po 1 hektaru kupljenog zemljišta);
d) uknjižiti hipoteku na kupljeno zemljište iz tačke I ove odluke u korist Opštine Prijedor ili dati Opštini bankovne garancije o ispunjenju obaveza definisanih ovom Odlukom, odnosno kupoprodajnim ugovorom;
e) hipoteka ili bankovna garancija iz tačke d) ove Odluke će biti važeće do momenta ispunjenja obaveza definisanih ovom Odlukom.
12. Odmah nakon uplate kupovne cijene i zaključivanja kupoprodajnog ugovora Opština Prijedor će izvršiti predaju zemljišta u posjed kupca.
13. Načelnik Opštine Prijedor će imenovati komisiju za nadzor i praćenje izvršenja ugovorenih obaveza za sve kandidate koji su kupili zemljište u Industrijskoj zoni „Celpak“.
14. Sa kupcima koji ne budu ispunjavali ugovorene obaveze Opština Prijedor će raskinuti ugovor, izvršiti povrat zemljišta, izvršiti povrat uplaćenih sredstava kupcu za kupljeno zemljište, te iskoristiti date garancije za naknadu nastale štete, gdje će se obračun vršiti na bazi poreza i doprinosa po planiranom broju zaposlenih.
15. Kupac zemljišta ne može vršiti preprodaju kupljenog zemljišta bez saglasnosti Opštine Prijedor.
16. Posebnim Ugovorom o prodaji zemljišta će se definisati detaljni odnosi između Opštine Prijedor i kupca zemljišta u skladu sa ovom Odlukom.
17. Mjesto održavanja prodaje je zgrada opštine Prijedor, Velika sala na II spratu. Prodaja će se obaviti dana 22.08.2011. godine, sa početkom u 13 časova.
18. Rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 19.08. 2011. godine do 15 časova. Uz prijavu za učešće na licitaciji potrebno je priložiti dokaz o uplaćenoj kauciji kao i dokaz o uplaćenim troškovima postupka.
19. Ovaj oglas će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i nedeljnom listu „Kozarski vjesnik“, a istovremeno će se istaći na oglasnoj tabli opštine Prijedor i Mjesne zajednici „Kokin Grad“.
Načelnik opštine
Marko Pavić
Tekst – Opština Prijedor
Foto – arhiva www.gradprijedor.com

Comments are closed.