Opština Oštra Luka ušla u Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP)

Načelnik opštine Oštra Luka, Dragan Stanar potpisao je Memorandum o razumijevanju i Protokol o saradnji između opštine Oštra Luka i Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP). Navedeni program potpisan je u zgradi Ujedinjenih Nacija.

U saradnji sa UNDP-om Bosne i Hercegovine i finansijku podršku Vlade Švajcarske, opština Oštra Luka je odabrana zajedno sa još 8 lokalnih zajednica iz oba entiteta koji su u rangu nerazvijenih i izrazito-nerazvijenih opština.

Zahvaljujući ovom programu, opština Oštra Luka će dobiti tehničku/kolsuntantsku podršku prilikom izrade Strategije opštine Oštra Luka za naredni sedmogodišnji period. Izrada strategije će se vršiti po jedinstvenoj MiPRO metodologiji i biće usaglažena sa metodološkim principima koji će se primjenjivati i na nivou Republike Srpske. Pored navedenog, opština je dužna preuzeti niz organizacionih promjena u strukturi opštinske administracije, angažman ljudskih resursa na izradi strategije, te proces streteškog planiranja, implementacije i izvještavanja o realizovanim projektima u periodu nakon što strategija bude donešena.

Takođe, zahvaljujući ovom projektu opštini Oštra Luka će biti dodijeljena i finansijska pomoć u iznosu do 20.000 USD za realizaciju jednog projekta koji će biti uvršten u donešenu strategiju.

S obzirom da je opština već u toku izrade strategije koju je u dosadašnjem periodu radila sopstvenim resursima, u planiranim narednim aktivnostima materijal će biti „prepakovan“ uz konsultantsku podršku. Dodatno će se raditi i na dopuni određenih dijelova i promjeni personalnih rjepenja i akata kako bi se isti ukladili sa MiPRO metodologijom.

Planirano je da čitav proces izrade strategije bude završen do kraja 2019. godine.

Izvor: opstinaostraluka.org

Comments are closed.