Osnovni sud u Prijedoru donio Plan rješavanja starih predmeta za 2012. godinu

Predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru Duško Miloica je nakon izvršene analize neriješenih starih predmeta na dan 31.12.2011.godine a u skladu sa Uputstvom za izradu plana rješavanja starih predmeta prema starosti inicijalnog akta VSTS BiH od 01.12.2010. godine i Izmjena i dopuna Uputstva za izradu plana rješavanja starih predmeta od 06. i 07.12.2011. godine donio Plan rješavanja starih predmeta za 2012. godinu.
Od ukupnog broja neriješenih starih predmeta koji iznosi 6 459 predmeta u Plan rješavanja starih predmeta za 2012. godinu je unešeno ukupno 2 325 predmeta.
Osnovni uzrok velikog broja neriješenih starih predmeta je početna pogrešna procjena potrebnog broja sudija u Osnovnom sudu u Prijedoru koji je tokom reforme preuzeo predmete kako suda u Prijedoru tako i suda u Kozarskoj Dubici, tako da je to rezultiralo tokom svih godina poslije reforme, velikim brojem neriješenih starih predmeta. Takođe, jedan od bitnih uzroka velikog broja neriješenih starih predmeta je i taj da od početka reforme pravosuđa pa do danas sud nikad nije bio popunjen odobrenim brojem kako sudija tako i stručnih saradnika pa i danas ovom sudu nedostaje po odobrenoj sistematizaciji još dvoje dodatnih sudija i dva stručna saradnika.
Osnovni sud Prijedor

Comments are closed.