Počela realizacija projekata Оperativnog plana za 2011. godinu

Načelnik opštine Prijedor u utorak se sastao sa Sandijem Zulićem, direktorom „Una Consulting“ resursni centar za vode i okoliš, koji je fasilitator projekta GOV-WADE. Sastanak je održan sa namjerom da se analizira dosadašnji rad u projektu sa težištem na završnoj fazu projekta i da se donesu zaključci i preporuke kako bi se u toku ove godine uspješno realizovali projekti definisani Operativnim planom za 2011. godinu. Poznato je da je opština Prijedor model za replikaciju ostalim opštinama koje su uključene u GOV-WADE, odnosno onima koje nisu imale priliku da preko SDC-a unaprijede upravu u oblasti zaštite životne sredine. Prema riječima Sandija Zulića, opština Prijedor je lider u području uključivanja građana u procesu odlučivanja, što je izrazito važno zbog jačanja svijesti o značaju projekata iz ove oblasti. Naglasio je i da je načelnikovo opredjeljenje da realizaciji pristupi planski i da se projekti pozicioniraju po oblastima, sa realno postavljenim ciljevima i vremenskim okvirima, izuzetno važno za budućnost GOV-WADE-a. Načelnik opštine je sa svojim saradnicima analizirao dosadašnji rad i izložio plan realizacije u narednom periodu. Zaključeno je da opština ima mogućnost da realizuje Operativni plan u cijelosti ili sa neznatnim odstupanjem od planiranog. Dogovoreno je da će u tematskim tv i radio emisijama biti predstavljeni realizovani i planirani projekti, kao i dosadašnji rad sa građanima i metodologija korištena od strane Jedinice za implementaciju završne faze projekta.
Opština Prijedor

Comments are closed.