Pod Ko­za­rom na­ro­dno pre­lo

Ju­bi­lar­no de­se­to „Pot­ko­zar­sko pre­lo“, ma­ni­fes­ta­ci­ja ko­ja njegu­je na­ro­dne ru­ko­tvo­ri­ne i igre, održa­va se u Čir­kin polju kod Pri­je­do­ra. Or­ga­ni­za­tor smo­tre je Kul­tur­no-umje­tni­čko druš­tvo „Ko­za­ra“.

Pre­ma ri­je­či­ma pred­sje­dni­ka or­ga­ni­za­ci­onog odbo­ra Zo­ra­na Gra­hov­ca ova ma­ni­fes­ta­ci­ja tra­ja­će na­re­dnih mje­sec da­na, ka­da će bi­ti pro­gla­še­ni po­bje­dni­ci.

– Učesnici Pre­la ta­kmi­či­će se u vi­še dis­ci­pli­na i to tra­di­ci­onal­nim na­ro­dnim igra­ma „kpanju“ i „tri­kanju“, a že­ne u pre­denju vu­ne, he­klanju, ple­tenju i ve­zu – ka­zao je Gra­ho­vac.

On je do­dao da još uvi­jek ni­je po­znat broj uče­sni­ka, jer će ta­kmi­čar­ski dio po­če­ti idu­će se­dmi­ce i tra­ja­će sva­kog vi­ken­da do No­ve go­di­ne.

– Stru­čni ži­ri od tri čla­na iza­bra­će najlje­pše ru­čne ra­do­ve iz sve če­ti­ri dis­ci­pli­ne ru­ko­tvo­ri­na, a na osno­vu pos­ti­gnu­tih rezultata sis­te­mom bo­do­vanja bi­će pro­gla­še­ni i po­bje­dni­ci u „ka­panju“ i „tri­kanju“ – ka­zao je Gra­ho­vac, do­da­ju­ći da su ma­ni­fes­ta­ci­ju i ove go­di­ne po­mo­gli Skup­šti­na op­šti­ne Pri­je­dor i In­for­ma­ti­vno-po­slo­vni cen­tar „Ko­zar­ski vje­snik“.

Otva­ranje de­se­tog „Pot­ko­zar­skog pre­la“ po­pra­će­no je kul­tur­nim pro­gra­mom, ko­jeg su izve­li čla­no­vi izvor­nih mu­ških i žen­skih gru­pa, te fol­klor­ne se­kci­je KUD-a „Ko­za­ra“.

U ime Skup­šti­ne op­šti­ne Pri­je­dor, „Pot­ko­zar­sko pre­lo“ otvo­rio je do­ktor Du­ško Ilić, odbor­nik u op­štin­skom par­la­men­tu. On je tom pri­li­kom po­zvao ru­ko­vod­stvo KUD-a “Ko­za­ra“ da u što ve­ćoj mje­ri pod­mla­đu­je svo­je član­stvo, po­se­bno u se­kci­ja­ma izvor­nog na­ro­dnog stva­ra­laš­tva ka­ko bi se sa­ču­va­li na­ro­dni obi­ča­ji, a po­se­bno izvor­na pot­ko­zar­ska pje­sma.

– Pre­li­je­po je vi­dje­ti ovu ma­lu dje­cu u fol­klor­noj se­kci­ji, ali ne­op­ho­dno je pod­mla­di­ti i izvor­ne gru­pe ka­ko na­ša oj­ka­ča ne bi pa­la u za­bo­rav – ka­zao je Ivić.

„Pot­ko­zar­sko pre­lo“ je­dna je od ne­ko­li­ko kul­tur­no-za­ba­vnih ma­ni­fes­ta­ci­ja ko­je or­ga­ni­zu­ju čla­no­vi KUD-a “Ko­za­ra“, ko­je već dje­lu­je pu­ne tri i po de­ce­ni­je.

Pred­sje­dnik KUD-a „Ko­za­ra“ Mi­len­ko Ko­bas is­ta­kao je da ovo druš­tvo ima pre­po­znatljive smo­tre po­put „Pot­ko­zar­skog pre­la“ i izbo­ra „Mis ba­ka“.

– Osim to­ga, već go­di­na­ma pri­re­đu­je­mo sje­čenje i no­šenje cen­tral­nog badnjaka, tu su i ve­če­ri fol­klo­ra – ka­zao je Ko­bas.

Izvor: Glas Srpske

Comments are closed.