Podsticaj za zapošljavanje

Opština Prijedor objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje nezaposlenim licima i poslodavcima sa područja ove opštine, za šta je u budžetu u ovoj godini ukupno predviđeno 215.000 KM. Za realizaciju projekta „Podsticaj samozapošljavanju“ planirana su bespovratna sredstva od 100.000 KM, a po jednom korisniku biće dodjeljivano od 3.000 do 8.000 KM. Osim uslova da je prijavljeno na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje, lice koje konkuriše za sredstva treba da je zainteresovano za pokretanje vlastitog biznisa, što će, između ostalih kriterijuma, potkrijepiti biznis planom, ili da želi da pohađa obuku kojom bi učesnicima projekta prenijeli specifična znanja iz oblasti poslovnog planiranja. Za ova sredstva može konkurisati samo jedan član porodičnog domaćinstva, a prednost pri dodjeli će imati korisnici opredijeljeni za registraciju proizvodnih djelatnosti, kao i oni koji planiraju zapošljavanje većeg broja radnika. Za projekat „Podsticaj zapošljavanja mladih visokoobrazovanih kadrova“ predviđeno je u budžetu prijedorske opštine 50.000 KM. Poslodavci po jednom zaposlenom radniku sa visokom stručnom spremom mogu dobiti 3.000 KM bespovratnih sredstva, 4.000 KM po zaposlenom s zvanjem magistra i 5.000 KM za zapošljavanje doktora nauka. Treći projekat odnosi se na „Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika“, a za njega je planirano 65.000 KM budžetskih sredstava. Poslodavci koji ispunjavaju predviđene uslove, za radnika sa SSS, NK, PK i KV spremom mogu dobiti 2.000 KM, 2.500 za novo radno mjesto za lice sa višom i VKV spremom, a 3.000 za zapošljavanje fakultetski obrazovanog kadra. Osim da su likvidni i da ispunjavaju obaveze po osnovu javnih prihoda, poslodavci su obavezni da novozaposlene radnike zadrže u stalnom radnom odnosu najmanje dvije godine, a u tom periodu ne mogu smanjivati broj stalno zaposlenih. Vlasnici preduzeća ili radnji ova bespovratna podsticajna sredstva ne mogu koristiti za zapošljavanje članova svoga domaćinstva. Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se dostavljati do 1. oktobra, odnosno do utroška planiranog novca.

Comments are closed.