Predstavljanje projekta Ženska strana politike

Helsinški parlament građana Banja Luka organizovao je radni sastanak povodom predstavljanja projekta „Ženska strana politike“ u okviru kojeg je planirano osnivanje Ženske alternativne vlade u BiH, prve takve vrste u BiH. Sastanak je održan protekle srijede, 30. maja 2012. godine u prostorijama Mjesne zajednice Raškovac-Prijedor 3 u našem gradu. Ženska vlada bi, kao neformalni subjekt ili „vlada u sjeni“ promovisala ženski stručnjački potencijal u različitim oblastima i artikulisala stavove i potrebe žena sa ciljem da se unaprijedi položaj žena, poveća njihovo učešće i ostvari uticaj u javnom životu bh društva. Do sada su ovakvi sastanci održani u Sarajevu, Banja Luci, Bihaću i Tuzli. Prtner ovog projekta na području opštine Prijedor je Udruženje „Teodora“. Evo i nekih osnovnih podataka o projektu.

Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini
Osnovni podaci o projektu
USAID BiH i Vijeće/Savjet Evrope realizuju 21-mjesečni program “Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini”. Program je započeo u septembru 2011.godine i trajaće do juna 2013.godine. Programske aktivnosti se realizuju u dva smjera kako bi što bolje podržale snažnije uključivanje žena i mladih u političke procese u BiH.
Aktivnosti su usmjerene na ostvarenje sljedećih ciljeva:
1) Veća angažovanost žena u političkim procesima; i
2) Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Sveukupni cilj programa je da osnaži žene i mlade u svrhu preuzimanja aktivnije uloge u političkim procesima. Program će pomoći stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija na predstojećim općinskim/opštinskim izborima te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima, kao i povećati njihov angažman u politici.

Opis problema
Iako su žene u BiH ostvarile političku moć na najvišim nivoima, one su još uvijek znatno manje prisutne u javnom životu te na rukovodnim pozicijama u političkim partijama kao i na državnom i regionalnom nivou. Korijen problema leži u jakim kulturnim i društvenim predrasudama koje su još uvijek prisutne. Politički i stranački lideri posmatraju žene kao nevažne za ostvarenje njihovih aspiracija u postizanju i održavanju političke moći. Uzimajući sve ovo u obzir, ovaj program se značajno fokusira na podizanje svijesti o važnosti uloge žena u političkim procesima pred opštinske/općinske izbore 2012., i to radeći sa ženama, NVO-ima sa ženskim predznakom i ženama kanditatkinjama na izborima.

Programske aktivnosti i očekivani rezultati
Programske aktivnosti će ojačati komunikaciju i političku svijest među ženama i mladima različitih nacionalnosti. Izbori 2012 pružaju mogućnost da se ojačaju žene i mladi kako bi imali značajniju ulogu u izbornim i političkim procesima jer su tada političke partije više usmjerene na suštinska pitanja upravljanja na opštinskom/općinskom nivou nego na etničke podjele koje inače dominiraju u državnim političkim debatama.

Vijeće/Savjet Evrope će realizirati niz aktivnosti u svrhu ostvarenja sljedećih rezultata:
Rezultat 1. Povećanje učešća žena u političkim procesima
Veliki broj NVO-a iz urbanih i ruralnih područja , a pogotovo onih koji su usmjereni na poboljšanje položaja žena u BiH će unaprijediti svoje znanje o zakonodavstvu u vezi jednakosti spolova te trenutnom stanju u vezi sprovedbe tog zakona. NVO-i će unaprijediti dijalog i saradnju sa vladinim institucijama i ženama kandidatima na opštinskim/općinskim izborima 2012, a u svrhu promoviranja i lobiranja za bolju zastupljenost žena u političkom životu države.
Projekat će se usmjeriti na sljedeće aktivnosti kako bi se ostvarili gore navedeni rezultati:
– Održavanje javnih debata u cijeloj BiH.
– Organizacija seminara o učešću žena u javnom i političkom životu koji će biti održani sa mladim političarima, polaznicima Škole političkih studija u BiH koji vodi Vijeće/Savjet Evrope.

Rezultat 2. Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija
Škola političkih studija Vijeća/Savjeta Evrope u BiH pruža političko obrazovanje za mlade političke kadrove još od 2003.godine. Škola osnažuje mlade BiH političare u svrhu sticanja znanja iz područja značajnih za daljnji razvoj države prema EU integracijama, kao i da preuzmu aktivniju ulogu u Asocijaciji država Vijeća/Savjeta Evrope. Namjera seminara je da pomogne mladim političkim vođama da poboljšaju njihovo razumjevanje politike, zajedničkog rada te da razviju zajedničke stavove o bitnim pitanjima bez obzira na njihovo partijsko i nacionalno opredjeljenje.
Tekst i foto – Udruženje Teodora i GradPrijedor.com

Comments are closed.