Proglašen prvi stepen pripravnosti mjera zaštite od poplava

Grad Prijedor
Gradonačelnik

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS„ broj: 121/12) i člana 12. Stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora„ broj 7/13) Gradonačelnik grada Prijedora donosi sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

1. Vodostaj rijeke Sane je dana 08.03.2017.god. u 12,00 dostigao nivo od 420 cm što predstavlja kritični nivo vodostaja ove rijeke.
2. Proglašava se prvi stepen pripravnosti mjera zaštite od poplava- stanje redovne odbrane od poplava na području grada Prijedora.
3. Obavezuju se svi subjekti zaduženi za zaštitu i spasavanje i javna preduzeća i ustanove na području grada Prijedora da preduzmu potrebne i planirane mjere zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara u ugroženim zonama.
4. Putem lokalnih medija i drugih oblika informisanja blagovremeno obavještavati stanovništvo o stanju i potrebnim mjerama zaštite kao i obavezi preduzimanja mjera zaštite od poplava
5. Obavezuje se Odsjek za civilnu zaštitu da prati stanje vodostaja rijeke Sane na terenu i da po potrebi blagovremeno predlaže preduzimanje potrebnih mjera zaštite i spasavanja.
6. Obavezuje se Odsjek civilne zaštite Grada Prijedora da prema ukazanim potrebama koordinira rad subjekata za zaštitu od poplava, te da ostvaruje razmjenu relevantnih informacija sa nadležnim subjektima, susjednim opštinama i nadležnim republičkim organima.

Prijedor: 08.03.2017. godine

GRADONAČELNIK
Milenko Đaković

Comments are closed.