Radno vrijeme za praznike

GRAD PRIJEDOR
Gradonačelnik

Broj: 02–32-3/16
Datum: 14.04.2016. godine

Na osnovu člana 4. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske, („Sl.glasnik RS“, broj : 43/07), člana 43. alineja 18. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ broj : 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 5. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku, uslužnu i djelatnost igara na sreću na području grada Prijedora („Sl.glasnik grada Prijedora“, broj: 2/14) i člana 77. Statuta grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj: 5/15), Gradonačelnik Prijedora, donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Prvi dan Međunarodnog praznika rada, 01.05.2016. godine (nedelja), je neradni dan za sve privredne subjekte registrovane na području grada Prijedora, osim subjekata pobrojanih u tačkama 2. i 5. ovog Zaključka.

2. Prvi dan Međunarodnog praznika rada, 01.05.2016. godine (nedelja), mogu da rade samostalne preduzetničke radnje – mesnice u periodu od 07,00 do 13,00 časova.

3. Drugog maja 2016. godine, mogu raditi svi registrovani privredni subjekti na području grada Prijedora u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih, izuzev republičkih i gradskih ustanova, organizacija i javnih preduzeća.

4. Za vrijeme republičkog praznika, Dana pobjede nad fašizmom, 09.05.2016. godine, mogu da rade svi registrovani privredni subjekti na području grada Prijedora u periodu od 07,00 do 15,00 časova, izuzev republičkih i gradskih ustanova, organizacija i javnih preduzeća.

5. Subjekti pobrojani u članu 5. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku, uslužnu i djelatnost igara na sreću na području grada Prijedora („Sl. glasnik grada Prijedora“, broj : 2/14) i to:

– subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, s tim da je u vremenu od 0,00 do 06,00 časova dozvoljena samo šalterska prodaja,
– apoteke,
– benzinske pumpe,
– trgovačke radnje tipa „dragstor“,
– trgovačke radnje koje se nalaze u sklopu staničnih objekata, kao i prodavnice pogrebnom opremom

mogu da rade u sve navedene dane praznika u vremenu od 00,00 do 24,00 časa.

6. Privredni subjekti koji obavljaju proizvodnu i prerađivačku djelatnost u navedene dane republičkih praznika mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih.

7. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku Grada Prijedora.

GRADONAČELNIK
Marko Pavić

Comments are closed.