Raspodjela 125 000 KM zarađenih eksploatacijom šuma

Šumsko gazdinstvo Prijedor trebalo bi ove godine da za eksploataciju šuma na račune javnih prihoda opštine uplati 125 000 KM. Prema programu Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Prijedor ova sredstva će biti raspoređena nerazvijenim dijelovima prijedorske opštine sa kojih potiče posječeno drvo. Sa šumskim područjima se graniče naselja Lamovita, Bistrica, Veliko Palančište, Crna Dolina i Gornji Jelovac. Novac će biti utrošen za održavanje puteva, zaštitu izvorišta pitke vode, sprečavanje erozija od bujičnih vodotoka i odrona, te pošumljavanje erozivnih zemljišta. Predstavnici ovih prijedorskih naselja trebalo bi da do kraja ove godine opštini podnesu zahtjev sa planom utroška sredstava. Na osnovu Zakona o šumama, korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske dužan je da na račun javnih prihoda opštine ili grada plaća nadoknadu za korištenje ovog prirodnog blaga u visini od 10 procenata finansijskih sredstva ostvarenih prodajom drvnih sortimenata utvrđenih po cijenama u šumi na panju.

Comments are closed.