Rezultati rada Službe komunalne policije u 2011.godini

•Služba komunalne policije je u vremenskom periodu od 1.1. – 31.12.2011. godine pokrenula 1973 postupka
od čega po programu rada i sopstvenoj inicijativi 1641, a 332 po zahtjevu stranke. U odnosu na broj pokrenutih postupaka u 2010. godini u 2011. ih je pokrenuto više za 374.
•Postignut je veoma dobar procenat riješenosti predmeta tj. preko 95 % predmeta, od ukupno 1973 prijavljenih i evidentiranih predmeta riješeno je 1939 predmeta od čega 1846 predmeta riješeno vođenjem postupka dok je 63 predmeta riješeno odbacivanjem zaključkom o nenadležnosti, a 12 predmeta je rješeno odbacivanjem zaključkom o neosnovasti, 2 predmeta odbačena zbog neurednosti, dok je 16 predmeta riješeno obustavom postupka.
•Od 34 neriješena predmeta, 30 se odnose na postupke u toku, 4 zbog nepotpune dokumentacije i uglavnom se radi o predmetima koji se odnose na vodovod i kanalizaciju, Odluku o komunalnom redu (žalbeni postupak), te određen broj lica nije pronađen na prijavljenoj adresi ili se nalazi u inostranstvu, kao i zahtjevi koji su upućeni sudu.
•Poduzete mjere od strane pripadnika Komunalne policije- 4494 od čega je na licu mjesta sačinjeno 2180 zapisnikom, 570 mjera naloženo i izvršeno odklanjanjem nedostataka zapisnikom, 454 naloženo i izvršeno odklanjanje nedostataka rješenjem, 5 prinudno izvršenih rješenja, uručeno 302 prekršajnih naloga,
23 podnešeno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, 2 mjera zatvaranje objekta, uručeno 16 prekršajnih naloga zbog preglasne muzike tj. muzike koja se čula izvan zatvorenog dijela ugostiteljskog objekta te izvršena blokada vozila u 663 slučaja, uručeno 241 zapisnika zbog nepropisnog parkiranja na zelenoj površini i trotoaru, te konstatovala 38 prodaju na javnoj površini za koju oni koji su istu koristili nisu imali odobrenje za prodaju te su istim jednim dijelom uručeni prekršajni nalozi, a protiv jednih su podnešeni Zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka.
•U toku izvještajnog perioda komunalna policija je zbog nepoštovanja Zakona i Odluka uručila 302 prekršajnih naloga čija vrijednost kazni u KM iznosi 38.340 od čega su lica koja su počinila prekršaj uplatila na račun počinjenog prekršaja u vrijednosti 18.140 KM, dok je 97 prekršajinih naloga poslato na naplatu kod Poreske uprave područni centar Prijedor gdje vrijednost nenaplaćenih prekršajnih naloga iznosi 15.200 KM, a vrijednost prekršajnih naloga koji se nalaze na sudskom odlučivanju iznosi 5.000 KM
•Komunalna policija izvršila je blokiranje 663 automobil dok je u 2010 godini izvršila blokiranje 424
automobila što je više za 239 automobila koja su bila parkirana na zelenoj površini kao i na trotoaru što je u suprotnosti sa Zakonom i Odlukom kojom prilikom je na račun opštine uplaćeno 22.990 KM na račun
deblokiranja vozila.
•Treba napomenuti da ukupna vrijednost uručenih prekršajnih naloga i blokiranih vozila iznosi 61.330 KM što je više za 5.880 KM u odnosu na 2010. godinu.
•Takođe Komunalna policija je uručila 241 zapisnika vlasnicima automobila o nepropisnom parkiranju na zelenim površinama i trotoarima kojim su obavješteni da su dužni da se u roku 8 dana jave u prostorije komunalne policije radi izjašnjavanja o krivici što je za manje 183 zapisnika u odnosu na 2010. godinu a vrijednost uručenih zapisnika u ovoj godini iznosi 12.050 KM.Razlog smanjenja broja zapisnika je u tome što je umjesto pisanja istih vršena blokada vozila.
•Od strane Suda za prekršaje odbačena su 11 zahtjeva zbog zastarjelosti postupka, 25 postupka su završena i uručena su rješenja o izvršenju u vrijednosti 7.170 KM, dok su izrečene 3 uslovne kazne.
Provedene akcije policije
Sprovođenje Odluke o komunalnom redu
-kojom prilikom su ispred MZ Urije sa javne površine vlasnici tri kioska iste uklonili a na osnovu Rješenja Komunalne policije
-kojom prilikom je izvršila obilazak 40 ugostiteljskih objekata koji ispred ugostiteljskog objekta zauzimaju javnu površinu u svrhu postavljanja ljetne bašte u vremenskom periodu 01.04.-01.10.2011.godine te onima koji nisu pribavili odobrenje za postavljanje iste uručila rješenje o uklanjanju . Vrijednost uplaće komunalne takse za zauzimanje javne površine iznosi 30.708 KM.
-koja se odnosi na ljetne bašte koje ostaju postavljene u vremenskom periodu od 01.10. 2010-01.04.2011. godine kojom prilikom je vlasnicima pomenutih ugostitljskih objekata, a koji koriste ljetnu baštu naloženo da pribave rješenje od nadležnog organa te ukoliko isto ne pribave da će biti uklonjene putem trećeg lica a o trošku izvršenika te je 8 vlasnika dobilo rješenje za postavljanje a isti su na račun komunalne takse uplatili 3.418 KM
-koja se odnopsi na izlaganja cvjetnih aranžmana ispred cvjećarskih radnji kojom prilikom su vlasnici pomenutih radnji naloženim rješenjem od strane komunalne policije pribavili rješenje za zauzimanje javne površine kao i lokacijske uslove ako se radi o privatnoj površini
-koja se odnosi na izlaganje štampe ispred kioska koji su Odlukom predvinjeni kao tipski tako da je Komunalna policija vlasnicima istih rješenjem nalagala da štampu izlažu za to predviđenom mjestu tj. pultu a ne ispod pulta
-koja se odnosi na odlaganje ogrevnog materijala na javnim površinama bez odobrenja nadležnog organa kao i uklanjanje istih sa javnih površina te uklanjanje ogrevnog materijala sa protupožarnih puteva, terasa u stambenim zgradama
-koja se odnosi na zauzimanje javne površine za izlaganje robe te uklanjanje istih
•Sprovođenje Odluke o isticanju naziva firme i postavljanje reklamnih panoa te uklanjanje istih koji su postavljeni suprotno odluci
•Organizacija i kontrola božićne, osmomartovske i novogodišnje ulične prodaje
•Uklanjanje nezakonite ulične prodaje i redovne akcije uklanjanja ulične prodaje oko pijace Pećani i pijace u Kozarcu, Ljubiji i Omarskoj
•Kontrola prekopa javnih površina i pokretanje postupaka
Opština Prijedor

Comments are closed.