Saopštenje za javnost Osnovnog suda u Prijedoru

Osnovni sud u Prijedoru

Osnovni sud u Prijedoru

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
DANA, 28.09.2016.godine

Predmet: „Sedmica sudske nagodbe“

Poštovani,

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u Osnovnom sudu u Prijedoru koja se sprovodi na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH a u periodu od 1. do 17. oktobra 2016. godine.

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Sudska nagodba ima značajne prednosti koje se tiču toga da je kraći i efikasniji postupak jer se spor okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudoma, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu; jeftiniji postupak jer je privilegovan sa aspekta plaćanja sudske takse, te jednostavniji postupak koji stranke u postupku i sud pošteđuje dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome a karakteriše ga sigurnost i povjerenje jer je sudska nagodba izvršna isprava na osnovu koje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak).

U želji da u javnosti i eventualnim strankama suda afirmišemo ovaj način rješavanja sporova

S poštovanjem,
Predsjednik suda:
Mr Duško Miloica

Comments are closed.