Smanjuje se broj maloljetnih delinkvenata

centar za socijalni rad prijedor-sigurna kuca 1

Centar za socijalni rad Prijedor u 2015. godini učestvovao u 37 postupaka koja su vođena protiv maloljetnih lica i to je najmanji broj maloljetničkih krivičnih djela i prekršaja u posljednjih šest godina.

„Razlozi ovakvom trendu su u organizovanom i sistematičnom pristupu prevenciji maloljetničkog kriminaliteta, umreženom i koordinisanom djelovanju institucija koje se bave ovom problematikom, te primjeni zakonskih odredbi koje regulišu ovu oblast, ali i efikasnošću rada u dnevnom centru“, navodi se u izvještaju Centra za socijalni rad Prijedor za 2015. godinu.

Poređenja radi, broj krivičnih djela i prekršaja koje su počinili maloljetnici u Prijedoru je 2010. godine iznosio 99, 2011. 142, 2012. 79,
2013. 110, 2014. 63, a lani 37.

Od prošlogodišnjih 37 19 prijava se odnosilo na počinioce krivičnih djela, i to 17 novoevidentiranih maloljetnika i dva recidivista, dok je 18 prijava podneseno zbog prekršajnih radnji gdje je 14 novoevidentiranih maloljetnika, a četiri su recidivisti.

„Dominiraju maloljetnici muškog pola, dok je kod maloljetnica znatno češće prisutno asocijalno ponašanje, bježanje od kuće, sklapanje vanbračnih i bračnih zajednica, maloljetničke trudnoće“, navodi se u izvještaju.

U Prijedor više godine djeluje Dnevni centar za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom. Vodi ga Udruženje žena „Nada“ uz podršku holandske vlade i grada Prijedora.

Centar realizuje brojne aktivnosti s ciljem odvraćanja od ponovnog činjenja krivičnih djela i prekršaja, resocijalizacije i reintegracije, motivacije za nastavak i završetak školovanja, podrške u učenju, sticanja i razvijanja zdravih navika i vrijednosti, sportsko-rekreativnog angažovanja, poticanja kreativnosti i usmjeravanja ka društveno prihvatljivim i poželjnim modelima ponašanja.

Autor: SRNA

Comments are closed.