Stručna rasprava na Nacrt Regulacionog plana područja Mataruško polje i naselja Tukovi

Obavještenje- stručna rasprava
ADMINISTRATIVNA SLUŽBAODJELJENJE ZA PROSTORNO UREÐENJE
Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju                                   
P R I J E D O R                                                   
O B A V J E Š T E NJ E     
Dana 25.06.2008. g. u 12,00 časova  u prostorijama zgrade opštine Prijedor (Velika sala II sprat) održaće se Stručna rasprava na Nacrt Regulacionog plana područja Mataruško polje, Mataruško polje II i  naselja  „Tukovi – Sekcija 2, 3, 5“.  Pozivaju se stručna i sva ostala zainteresovana pravna i fizička lica da uzmu učešća na ovoj raspravi i svojim primjedbama i sugestijama daju doprinos u iznalaženju što kvalitetnijeg planskog rješenja za područje obuhvata ovog Plana.
Izvor: Opstina Prijedor

Comments are closed.