Toplana bez mogućnosti isključenja potrošača

Toplana bez mogućnosti isključenja potrošača
Provodeći odluku Ustavnog suda Republike Srpske prijedorska „Toplana“ neće moći sa mreže pojedinačno isključivati potrošače niti po ličnom zahtjevu niti automatski. Predmet pred Ustavnim sudom je pokrenula grupa građana a koju je zastupala advokatska kancelarija Deretić, potvrdio je Dragan Savanović, direktor „Toplane“. Podsjećamo da je Ustavni sud RS donio odluku da Odluka o načinu i uslovima isključenja kupaca toplotne energije sa sistema centralnog grijanja od 04.11.2005.godine koju je donijela uprava ovog preduzeća nije u saglasnosti sa ustavom i zakonom. Prema Savanoviću, sud nije ulazio u članove i odredbe ove odluke već ju je poništio jer uprava Toplane nije bila ovlaštena za pomenutu odluku zato što prema Zakonu o komunalnoj djelatnosti i Zakonom o lokalnoj zajednici nadležnost isključivo pripada opštini Prijedor. „Ako tumačimo odluku kako treba uprava Toplane je pogriješila i nezakonito i bez ovlaštenja donijela ovu odluku o privremenom isključenju korisnika prema kojoj je on dužan da plaća 30% naknade na ime zakupa snage odnosno fiksnih troškova koje preduzeće ima“, rekao je Savanović. On je dodao da Toplani preostaje da „Primjenjujući odluku Ustavnog suda do početka naredne grijne sezone sve isključene potrošače obaveže da se priključe na sistem i da im počnemo fakturisati punu cijenu grijanja bez obzira da li potrošači tu žive ili ne jer Zakon o komunalnoj djelatnosti ne predviđa mogućnost isklučenja na dobrovoljnoj bazi“. Iz prijedorske „Toplane“ su još dodali da će se sezona grijanja uredno privesti kraju a ako vrijeme bude zahtijevalo biće i produžena. Trenutna naplativost se kreće oko 85% a dugovanja potrošača iznose oko 4 miliona KM.

Za sve one koji nisu sigurni šta da misle poslije čitave ove zavrzlame oko grijanja a naročito za one koji su se odlučili da se isključe sa sistema centralnog grijanja predlažemo da pročitaju Zakon o komunalnoj djelatnosti i Zakon o lokalnoj samoupravi a naročito novi Zakon o energetici koji je na snagu stupio 01.09.2009. godine iz kojeg ćemo izdvojiti samo nekoliko stavki

Zakon o energetici
Član 2.
Cilj ovog zakona je da zajedno sa drugim zakonima kojima se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti, obezbijedi pravne pretpostavke za sigurno i kvalitetno snabdijevanje kupaca energijom po načelima konkurentskog energetskog tržišta i održivog razvoja, uz efikasno korištenje energije i zaštitu životne sredine.

Član 3.
Termini i definicije koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:
a) energija – oblik energije koji je dostupan kao komercijalna roba, kao što je električna energija, toplotna energija, prirodni gas, nafta i derivati nafte i biogorivo,
b) održivi razvoj – razvoj i primjena tehnologija za korišćenje energije i energetskih resursa, koji zadovoljavaju današnje potrebe ne ugrožavajući mogućnost da buduće generacije zadovolje svoje potrebe, prvenstveno misleći na očuvanje ekološke ravnoteže i isrcrpljivanje resursa fosilnih goriva,

Član 34.
(1)Subjekti koji obavljaju djelatnosti snabdijevanja energijom krajnjih kupaca, moraju najmanje jednom godišnje uz račune informisati kupce o uticaju načina korištenja energije na životnu sredinu i održivi razvoj, te na pogodan način obrazovati i usmjeravati kupce da na racionalan i efikasan način koriste energiju.
(2)Radi stvaranja uslova za racionalno i efikasno korištenje energije od strane krajnjih kupaca, obračun energije vrši se na osnovu izmjerene stvarno utrošene energije.

Comments are closed.