Usvojen Prostorni plan opštine Prijedor

Na desetom skupštinskom zasjedanju održanom 17.9.2009. godine odbornici SO Prijedor usvojili su Prostorni plan opštine Prijedor. Prethodni Prostorni plan opštine Prijedor 1985 – 2005. donesen je 1990. godine (Službeni glasnik opštine Prijedor 7/90). Međutim, zbog isteka planskog horizonta i zastarjelosti opštinska administracija više ne primjenjuje ovaj prostorno – planski dokument. Odredbama Zakona o uređenju prostora predviđeno je (član 151.) da prostorni i urbanistički planovi doneseni do 26.09.1996. godine ostaju na snazi ako nisu nastupile bitne okolnosti koje zahtijevaju njihovu suštinsku izmjenu i usaglašavanje sa novim zakonom. Ove bitne okolnosti su nastupile u slučaju opštine Prijedor, pošto je važeći prostorni plan donesen prije 19 godina, a u međuvremenu je došlo do bitnih promjena u svim elementima koji su relevantni za prostorno planiranje (ustavno uređenje, društveno – ekonomski sistem i tranzicija, ratna dešavanja, migracije itd.).
Opština Prijedor je pokrenula postupak izrade Prostornog plana opštine Prijedor u skladu sa Zakonom o uređenju prostora – Prečišćeni tekst („Sl. glasnik RS“, br. 84/02, 14/03, 112/06 i 53/07).
Odluka o izradi plana donesena je na sjednici od 27.04.2006. i objavljena je u „Sl. glasniku opštine Prijedor“ br. 4/06. Nosilac pripreme plana je Odjeljenje za prostorno uređenje opštine Prijedor, a nosilac izrade je Urbanistički zavod Republike Srpske, a.d., Banja Luka. Imenovan je Savjet Plana sa 38 članova.
Vremenski period za koji se Plan donosi je 10 godina.Opšta strategija organizacije, uređenja i korišćenja prostora opštine Prijedor u periodu do 2018. godine bazira se na planiranoj mreži naselja na području opštine, zatim na konceptu razvoja industrije, rudarstva, trgovine, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva i vodoprivrede na istom prostoru, kao i na planskim rješenjima u sferi zaštite prirode i ekologije.
Privredni razvoj opštine bi se u vremenskom horizontu plana trebao zasnivati na sljedećim privrednim granama – prerađivačkoj industriji, rudarstvu, trgovini, saobraćaju, turizmu i ugostiteljstvu, poljoprivredi i šumarstvu.
Prerađivačka industrija bi trebala biti zamajac razvoja opštine i privredna grana sa najvećim brojem zaposlenih. Industrije koje imaju tradicionalno uporište u opštini, kao i industrije koje se zasnivaju na prirodnim resursima opštine morale bi imati prioritet.

Razvoj trgovine i saobraćajne privrede proizilaziće iz budućeg povoljnog saobraćajno – geografskog položaja prostora opštine Prijedor (multimodalni čvor) koji će se temeljiti na planiranim saobraćajnim pravcima – autoput i brzi put, kao i plovnost Sane u dugoročnom periodu, a tu je i postojeća željeznička pruga. Pomjeranje granice EU u blizinu opštine imaće veoma pozitivan učinak na trgovački promet na ovom području.

Turizam i ugostiteljstvo bi u planskom horizontu trebali imati daleko veći značaj nego u dosadašnjem periodu. Tome doprinose sadašnji i budući turistički proizvod. Planina Kozara, sadašnja i planirana zaštićena prirodna područja (parkovi prirode, zaštićeni predjeli, memorijalni parkovi), kulturno nasljeđe (arheološki lokaliteti, graditeljsko nasljeđe), rijeka Sana i infrastrukturni koridori biće podloga za razvoj grana turizma poput planinskog turizma, zdravstveno – klimatskog, sportskog, izletničkog, seoskog i eko turizma, tranzitnog turizma, kulturnog turizma, turizma na vodama.
Značaj i uloga poljoprivrede i šumarstva proizilazi iz prirodnih uslova za njen razvoj (poljoprivredno zemljište i šume), ali i iz tradicije i činjenice da najveći broj stanovnika opštine direktno i indirektno živi od poljoprivrede i šumarstva (u nešto manjem obimu).
Posebna pažnja u budućem prostornom razvoju opštine Prijedor trebala bi se posvetiti razvoju nerazvijenih područja opštine (zona LJubija i Busnovi), kako bi se bar sadašnje stanovništvo zadržalo na tim područjima, čime bi se postiglo veće uravnoteženje prostornih komponenti.

Nacrt plana je utvrđen od strane Odjeljenja za prostorno uređenje opštine Prijedor (Zaključak br. 06-363-1/08 od 07.10.2008.). Nakon toga je Plan upućen na javnu raspravu.
U periodu 27.10. – 08.12.2008. godine u trajanju od 40 dana održan je javni uvid, a
stručna rasprava 28.11.2008. godine.

Na nacrt Plana je stiglo 24 primjedbi u toku javnog uvida. Osnovane primjedbe i sugestije su ugrađene u nacrt Plana koji je proslijeđen nadležnim organima radi pribavljanja odgovarajućih saglasnosti.
Nakon pribavljanja odgovarajućih saglasnosti nadležnih organa (uključujući i saglasnost Ministarstva odbrane BiH na koju se najduže čekalo), nosilac pripreme plana je utvrdio prijedlog Plana na koji je svoju konačnu saglasnost dalo nadležno Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.
Opština Prijedor

Comments are closed.