Više od 750.000 posjeta u 2015. godini

dom-zdravlja-pd

Dom zdravlja u Prijedor u 2015. godini zabilježio je 757.270 ili za oko 57.000 više nego u 2014. godini.

Najveći broj pregleda obavljen je u ambulantama porodične medicine – 482.627, a statistički podaci pokazuju da stanovnici grada Prijedora najčešće obolijevaju od bolesti sistema krvotoka, zatim od bolesti sistema za disanje, a na trećem mjestu nalaze se bolesti mokraćno-polnog sistema.

Dom zdravlja u Prijedor u 2015. godini ostvario je 8.736.802 KM prihoda, 7.753.585 KM rashoda i 983.217 KM dobiti, podaci su izvještaja o radu ove zdravstvene ustanove za 2015. godinu.

Na dan 31. decembra godine ukupan broj registrovanih i verifikovanih pacijenata iznosio je 72.578, a od toga osiguranih 64.465, neosiguranih 8.113, djece kod izabranog pedijatra 2.526 i žena kod izabranog ginekologa 11.360, dok je broj registrovanih inostranih osiguranika 912.

Ova javna zdravstvena ustanova i u 2015. godini poslovala je u otežavajućim okolnostima s obzirom na to da ukupno ugovorena cijena sa Fondom zdravstvene zaštite Republike Srpske, pa tako i cijena po osiguranom licu, nije adekvatna troškovima liječenja.

„Fond ne finansira stvarne troškove primarne zdravstvene zaštite, već je finansiranje u skladu sa raspoloživim sredstvima Fonda, a to sve opet do iznosa ugovorenih sredstava Fonda sa Domom zdravlja za tekuću godinu“, podsjećaju iz prijedorskog Doma zdravlja.

Dodaju da su nerealno planirana sredstva za receptirane lijekove, te da su po tom osnovu znatno umanjenja ugovorena sredstva Domu zdravlja, a, pored toga, kompletna zdravstvena zaštita sa receptiranim lijekovima za lica smještena u društvenim i privatnim ustanovama za stara lica i domu za djecu i omladinu ometenu u razvoju, ide na teret ove ustanove.

Dom zdravlja Prijedor ima 304 zaposlena ili za sedam manje nego u 2014. godini. Od ukupnog broja radnika 80 je nemedicinsko osoblje ili za pet manje nego u prethodnoj godini, a broj ljekara specijalista je 40, među kojima su najbrojniji specijalisti porodične medicicne – njih 28.

Autor: SRNA

Comments are closed.