Za stambeno zbrinjavanje Roma odobreno 260.000 KM

Fond za povratak BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH odobrili su opštini Prijedor 260.000 KM za stambeno zbrinjavanje Roma u okviru Akcionog plana za stambeno zbrinjavanje u dekadi Roma, koja se obilježava od 2005. do 2015. godine. Koordinator za projekte infrastrukture opštine Prijedor Stanko Marković rekao je da je Prijedor opština koja veliku pažnju poklanja rješavanju problema romske manjine, tako da će i ova sredstva upotrijebiti racionalno kako bi bio zbrinut što veći broj romskih porodica. „Projekat bi trebalo da bude proveden do avgusta 2011. godine, a već su uočene lokacije u Ljubiji, na Hambarinama, na Urijama i u centru grada gdje se nalaze objekti koje treba sanirati i stvoriti uslove za smještaj Roma“, dodao je Marković. Predsjednik Udruženja Roma iz Prijedora Ramo Salešević očekuje da će ovim projektom biti riješen stambeni problem desetak romskih porodica, a da će do kraja 2015. godine biti stambeno zbrinuti svi Romi sa područja opštine.

Comments are closed.