Zabilježeno 126 slučajeva nasilja u porodici

v184119

Centar za socijalni rad Prijedor u 2014. godini zabilježio je 126 slučajeva nasilja u porodici, a 59 lica, uglavnom žena i djece, bilo je smješteno u prihvatnu stanicu ovog centra.

Grad Prijedor godinama nema sigurnu kuću, ali su dugogodišnja, pozitivna iskustva rada prihvatne stanice Centra za socijalni rad Prijedor, počela da se koriste i u nekim najrazvijenijim centrima za socijalni rad i zakonodavac je u Zakon o socijalnoj zaštiti uvrstio i ovaj oblik zbrinjavanja žrtava nasilja.

„Prihvatna stanica je poseban dio objekta Centra, savremeno opremljena za ove namjene. Ima tri sobe sa devet kreveta, salu za dnevni boravak i trpezariju, te kupatilo i sanitarni čvor. Prvenstvena namjena je prihvat žrtava nasilja i djece koja se nađu u skitnji, najduže do 72 sata. U prihvatnoj stanici kontinuirano dežuraju po dva stručna radnika“, pojašnjavaju iz Centra za socijalni rad Prijedor.

Najveći broj slučajeva nasilja u porodici prijavila je policija, zatim Dom zdravlja i škole, a povećan je broj samoinicijativnog obraćanja same žrtve nasilja, te prijave koje stižu od rođaka i komšija žrtve.

„Kod ličnog obraćanja žrtve i dalje je prisutno insistiranje na anonimnosti, kao i razlozi za ostanak u nasilnoj vezi: strah da će joj biti oduzeta djeca, materijalna zavisnost, tradicionalno shvatanje braka i razvoda, shvatanje da je nasilje privatna stvar porodice ili sramota koju treba kriti od šire sredine, nada da će se nasilnik promijeniti, kao i strah od ponovljenog nasilja“, navedeno je u izvještaju o radu Centra za socijalni rad Prijedor za 2014. godinu.

Od ukupnog broja slučajeva nasilja, najviše je bilo psihičkog nasilja – 49 slučajeva, 38 fizičkog, 11 slučajeva ugrožavanje spokojstva, četiri slučaja seksualnog nasilja, dok se u 24 slučaja radilo o kombinaciji.

„U 53 slučaja žrtva je supruga iz bračne i vanbračne zajednice ili bivša supruga, u 20 slučajeva to su djeca, u 26 slučaj roditelji, a u 27 slučaja ostali srodnici. U 18 slučajeva nasilje se dogodilo jednokratno, u 29 slučajeva traje do godinu dana, dok u 79 slučajeva traje duže od godinu dana. Nasilje u porodici se najčešće događa u kući ili stanu“, podaci su Centra za socijalni rad Prijedor.

Iako je Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici predviđena zaštita žrtava nasilja kroz zaštitne mjere, one se vrlo rijetko izriču. Razlog tome je nedovoljno efikasna sudska praksa i kaznena politika, tako da se počiniocima nasilja daje prostor za bezobzirno ponavljanje krivičnih djela bez straha od strože kazne.

„Iako postoji Strategija za borbu protiv nasilja u porodici, koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, iako postoji zakonski okvir za rješavanje nasilja u porodici, u našoj lokalnoj zajednici, kao ni u Republici Srpskoj, još nema zadovoljavajućeg nivoa zaštite za žrtve porodičnog nasilja“, zaključak je prijedorskog Centra za socijalni rad.

Problemi u borbi protiv nasilja u porodici su nedostatak inicijative ostalih subjekata zaštite kao što su bolnice, vaspitno-obrazovne ustanove, sudovi i tužilaštva za potpisivanje protokola, nedovoljna zastupljenost nevladinog sektora u ovoj oblasti, nedovoljno angažovanje i uključenost nadležnog odjeljenja gradske administracije i ograničenje u materijalnim i ljudskim resursima za adekvatno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja.

Autor: SRNA – Cafe.ba

Comments are closed.