Pro­fe­sor pri­jav­ljen da je na­srnuo na đaka

Pro­fe­sor Ma­šin­ske ško­le Pri­je­dor pri­jav­ljen je da je na­srnuo na učeni­ka u toj ško­li, o čemu je oba­vi­je­šte­na i po­li­ci­ja u tom gra­du.

Na­ime, ka­ko nam je juče rečeno u Po­li­cij­skoj upra­vi Pri­je­dor, po­me­nu­ti in­ci­dent se de­sio 28. ja­nu­ara, a po­li­ci­ja je oba­vi­je­šte­na na­re­dnog da­na.

„O na­ve­de­nom je oba­vi­je­šte­no Okružno ja­vno tužilaš­tvo Pri­je­dor, a po­li­cij­ski službe­ni­ci pre­du­zi­ma­ju sve po­tre­bne mje­re i ra­dnje na ut­vrđiva­nju svih okol­nos­ti na­ve­de­ne pri­ja­ve“, sa­op­šte­no je iz Po­li­cij­ske upra­ve Pri­je­dor.

Lo­kal­ni por­tal Ko­zar­ski vje­snik tvrdi da su nad­zor­ne ka­me­re u škol­skom obje­ktu za­bi­lježile ka­ko je profesor pe­tna­es­to­go­diš­nja­ka uhva­tio, a za­tim i vu­kao po ho­dni­ku i niz ste­pe­ni­ce, te da ga je, ka­ko tvrdi taj por­tal, pus­tio tek na in­ter­ven­ci­ju dru­gog pro­fe­so­ra.

Ro­di­te­lji dječaka su za taj por­tal is­ta­kli da su šo­ki­ra­ni po­na­ša­njem pro­fe­so­ra, a Ko­zar­ski vje­snik pi­še da je o in­ci­den­tu upo­zna­to i Mi­nis­tar­stvo pros­vje­te i kul­tu­re RS.

Autor: D.Š. – Nezavisne novine

Comments are closed.