Uhapšen pogrešan razbojnik

Pri­je­dor­ska po­li­ci­ja ju­če je pus­ti­la na slo­bo­du D. R. iz Pri­je­do­ra ko­ga je ju­če i uhap­si­la po­sli­je plja­čke „Bobar ban­ke“ u Pri­je­do­ru.

On je pri­ve­den pod sumnjom da je po­či­nio plja­čku ban­ke jer je, ka­da se po­ja­vi­la po­li­ci­ja ko­ja je tra­ga­la za plja­čka­šem, po­čeo da bje­ži. Na kra­ju se ispos­ta­vi­lo da je D. R. odra­ni­je po­znat po­li­ci­ji po po­činjenim razboj­niš­tvi­ma, a da se u bi­jeg dao mi­sle­ći da ga po­no­vo tra­že.

Pra­vi ra­zboj­nik je, ipak, uma­kao sa 37.000 KM. U ban­ku je ušao sa fan­tom­kom na gla­vi i pi­štoljem u ru­ci. U posljednjih se­dam da­na ovo je dru­ga plja­čka ban­ke na po­dru­čju Pri­je­do­ra.

Glas Srpske

Comments are closed.