Radno vrijeme u dane praznika u januaru 2017.

Republika Srpska
Grad Prijedor
Gradonačelnik

Broj: 02–142-13/16
Datum: 12.12.2016. godine

Na osnovu člana 4. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske, („Sl.glasnik RS“, broj : 43/07), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ broj : 97/16),člana 5. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku, uslužnu i djelatnost igara na sreću na području grada Prijedora („Sl.glasnik grada Prijedora“ , broj : 2/14) i člana 77. Statuta grada Prijedora („Sl.glasnik Grada Prijedora“ broj:5/15), Gradonačelnik Prijedora, donosi:

Z A K Lj U Č A K

1. Prvi dan praznika Nove godine, 1.1.2017. godine (nedelja), je neradni dan,
osim za subjekte pobrojane u tački 4.

2. Drugi dan praznika Nove godine, 2.1.2017. godine (ponedeljak), mogu da rade svi
registrovani privredni subjekti u vremenu od 08,00 do 14,00 časova.

3. Na Dan Republike Srpske, 9.1.2017. godine (ponedeljak),mogu da rade svi
registrovani privredni subjekti u vremenu od 08,00 do 14,00 časova.

4. Subjektipobrojani u članu 5. Odluke o određivanju radnog vremena pravnimlicima
i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku, uslužnu i djelatnostigara na sreću na području grada Prijedora („Službeni glasnikgradaPrijedora“, broj: 2/14) ito :
– subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje i prodajehljeba, peciva, svježe tjestenine
– i kolača, s tim da je u vremenu od 0,00 do 06,00 časova dozvoljena samo
šalterska prodaja,
– apoteke,
– benzinske pumpe,
– trgovačke radnje tipa „dragstor“,
– trgovačke radnje koje se nalaze u sklopu staničnih objekata,
kao i prodavnice pogrebnom opremom,
mogu da rade u sve navedene dane praznikau vremenu od 00,00 do 24,00 časa.

5. Privredni subjekti koji obavljaju proizvodnu i prerađivačku djelatnost u navedene
dane republičkih praznika (osim 1.1.2017. godine) mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom
glasniku grada Prijedora.

GRADONAČELNIK
Milenko Đaković

Comments are closed.