Čet­vrtfi­na­le fu­dbal­skog Ku­pa RS: Su­tjes­ka u po­lu­fi­na­lu

Fu­dba­le­ri Su­tjes­ke pla­si­ra­li su se u po­lu­fi­na­le Ku­pa Re­pu­bli­ke Srpske po­što su u čet­vrtfi­nal­nom su­sre­tu sa­vla­da­li Ru­dar Pri­je­dor sa 1:0.

Prvo po­lu­vri­je­me pro­te­klo je u ne­za­nimljivoj igri, sa po je­dnom po­lu­šan­som na obje stra­ne. Igrač Pri­je­dor­ča­na Ko­va­če­vić bio je ne­pre­ci­zan u prvom, a do­ma­ći fu­dba­ler Ra­da­no­vić u 20. mi­nu­tu.

U nas­tav­ku su­sre­ta Su­tjes­ka je zai­gra­la mno­go an­ga­žo­va­ni­je i u 51. mi­nu­tu, po­sli­je cen­tar­šu­ta Ra­še­vi­ća, uda­rac Mu­mi­no­vi­ća gla­vom za­vršio je po­kraj go­la. Do­ma­ći su po­ve­li u 70. mi­nu­tu. Pri­je to­ga Li­mić je šu­ti­rao, a gol­man „ru­da­ra“ Kon­dić skre­nuo je lop­tu u kor­ner. U nas­tav­ku akci­je, po­sli­je cen­tar­šu­ta Mo­jo­vi­ća, na lop­tu je na­trčao Ra­še­vić, či­ji je šut u vlas­ti­tu mre­žu skre­nuo Muz­gonja. Pri­li­ku za izje­dna­čenje gos­ti su ima­li u 88. mi­nu­tu, ka­da je Go­lić šu­ti­rao pre­ko go­la.

Dvi­je uta­kmi­ce čet­vrtfi­na­la igra­ju se da­nas od 13.30 ča­so­va, ka­da se sas­ta­ju: ŠA­MAC: Bo­rac – Ljubić i NE­VE­SINjE: Ve­lež – Ra­dnik. U is­tom ter­mi­nu u Tre­binju će se odi­gra­ti posljednji meč osmi­ne fi­na­la, u ko­jem će se sas­ta­ti Le­otar i Sla­vi­ja. Po­bje­dnik ovog su­sre­ta sas­ta­će se u čet­vrtfi­na­lu sa Bor­cem u Banjoj Lu­ci, a ter­mi­ni ovog meča bi­će na­kna­dno odre­đen.

Izvor: Glas Srpske

Comments are closed.