Sedmo kolo Prve fudbalske lige Republike Srpske

Li­der Prve fu­dbal­ske li­ge Re­pu­bli­ke Srpske Ru­dar Pri­je­dor je u der­bi­ju se­dmog ko­la pred 2.000 gle­da­la­ca ubjedljivo sa­vla­dao ko­mši­je iz No­vog Gra­da sa 3:0 i odma­kao naj­bli­žim pra­ti­oci­ma Ko­za­ri i Ra­dni­ku čak če­ti­ri bo­da.

Gos­ti su bi­li ra­vno­pra­van ri­val u prvom po­lu­vre­me­nu. Me­đu­tim, ka­da se oče­ki­va­lo da će se na odmor oti­ći bez go­lo­va Žu­jić je čas­tio do­ma­ći­ne po­što je na­kon cen­tar­šu­ta De­spo­to­vi­ća sa de­sne stra­ne be­spo­tre­bno igrao ru­kom u svom še­sna­es­ter­cu. Is­ku­sni Igor Go­lić bio je si­gu­ran sa pe­na­la za 1:0. U nas­tav­ku Slo­bo­da je psi­ho­lo­ški pa­la, a „ru­da­ri“ su bi­li ne­što ofan­zi­vni­ji. U 55. mi­nu­tu njihov prvi stre­lac Stje­pić je ušao u pro­ti­vni­čki ka­zne­ni pros­tor is­ko­sa sa li­je­ve stra­ne i sa šest me­ta­ra po­go­dio su­pro­tne rašlje ne­mo­ćnog Ka­ra­no­vi­ća sa 2:0. U 70. mi­nu­tu Sti­je­pić je bio asis­tent Kan­ta­ru, a po­sli­je njego­vog šu­ta lop­tu odbi­je­nu od sta­ti­ve naj­bolji akter me­ča Go­lić po­slao je u mre­žu. U sa­mom fi­ni­šu gos­ti su uči­ni­li sve ne bi li pos­ti­gli po­ča­sni po­go­dak, ali je njihov do­ju­če­rašnji klup­ski drug No­va­ko­vić po ras­kva­še­nom te­re­nu bio si­gu­ran.

Kor­mi­lar „ru­da­ra“ Dar­ko Nes­to­ro­vić po­sli­je me­ča ni­je krio ra­dost.

– Slo­bo­da je u prvom po­lu­vre­me­nu do­bro po­kri­va­la na­še igra­če i u kon­tra­na­pa­di­ma nam ugro­ža­va­la gol. U nas­tav­ku do­šli su do izra­ža­ja naš kva­li­tet i fi­zi­čka pri­premljenost. Sma­tram da je po­bje­da u te­škoj uta­kmi­ci i ko­rek­tnoj igri za­slu­že­na – is­ta­kao je Nes­to­ro­vić.

Njegov ko­le­ga sa sta­di­ona „Mla­kve“ tre­ner No­vo­gra­đa­na Mi­lo­rad In­đić je na­gla­sio:

– Pri­je­dor­ča­ni ima­ju ve­ći izbor igra­ča u odno­su na nas ko­ji smo u prven­stvo ušli zna­tno oslabljeni. Der­bi je ispu­nio oče­ki­vanja, ali je re­zul­tat pre­ma ono­me što se de­ša­va­lo na te­re­nu pre­vi­sok, uz činjeni­cu da su­di­ja ni­je imao uje­dna­čen kri­te­ri­jum. Ipak, čes­ti­tam do­ma­ći­nu na po­bje­di.

Prva li­ga RS
1. Ru­dar P. 7 5 2 0 18:5 17
2. Ko­za­ra 7 4 1 2 14:7 13
3. Ra­dnik 7 3 4 0 12:7 13
4. Dri­na (Z) 7 4 0 3 11:10 12
5. Pro­le­ter 7 3 2 2 9:5 11
6. Su­tjes­ka 7 3 2 2 10:8 11
7. Bo­rac 7 3 1 3 6:8 10
8. Fa­mos 7 2 3 2 12:11 9
9. Slo­ga 7 2 3 2 8:8 9
10. Mla­dost 7 3 0 4 7:7 9
11. Ljubić 7 3 0 4 6:9 9
12. Slo­bo­da 7 2 2 3 6:8 8
13. Je­din­stvo 7 2 2 3 4:8 8
14. BSK 7 1 3 3 5:11 6
15. Dri­na HE 7 1 2 4 5:15 5
16. Gla­si­nac 7 1 1 5 3:9 4

Izvor: Glas Srpske

Comments are closed.